U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Elf Koninklijke Onderscheidingen bij lintjesregen

Onder allerlei voorwendsels dikwijls zijn ze de laatste werkdag vóór Koninginnedag weer naar het gemeentehuis gelokt: díegenen aan wie het Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagde om ze dit jaar een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen vanwege hun bijzondere inzet of verdienste voor de samenleving. Op Goeree-Overflakkee viel ditmaal in totaal elf personen deze eer te beurt. En het waren de vier burgemeesters van het eiland die vrijdagmorgen 27 april 2007 met genoegen de taak vervulden om de decorabelen hun onderscheiding op te spelden en de bijbehorende oorkonde uit te reiken.

Door Hans Villerius

Goedereede
In de gemeente Goedereede waren het de heren H.C. van Rossum uit Stellendam en A. Soeteman uit Goedereede die werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Van Rossum heeft veel werk verricht voor de kerk en doet dat nog. Vandaar ook dat hij zijn onderscheiding kreeg uitgereikt in de Bethelkerk te Stellendam. Vele jaren verrichtte hij het kerkenwerk naast zijn reguliere werk als conciërge van de scholengemeenschap te Stellendam en sinds zijn pensionering is hij nog steeds zeer actief.
Gedurende de periode 1971 tot heden is hij, met wat korte tussenposen, tot drie keer toe bevestigd in het ambt van ouderling in de Hervormde Kerk, later Hersteld Hervormde Gemeente van Stellendam. In totaal mocht hij 29 jaar het ambt van ouderling vervullen. Daarnaast heeft hij zich op breder terrein actief opgesteld daar hij vanuit de kerkenraad zitting had en nog steeds heeft in diverse andere besturen. Vele jaren was hij afgevaardigde in het bestuur van de Hervormde basisschool ‘Het Kompas’ te Stellendam, waarvan 22 jaar als voorzitter. Verder was hij vele jaren afgevaardigde in de zondagsschoolcommissie, waarvan 6 jaar als voorzitter. Lange tijd was hij ook bestuurder van de evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente van Stellendam. Momenteel is hij bestuurslid van de Stichting Open Hervormd Jeugdwerk en vanaf 2005 is hij namens de Hersteld Hervormde gemeente van Stellendam afgevaardigde in de Classis Zuid-West. Als afgevaardigde van de Classis draagt hij bij aan het welzijn en bestuur van de Hersteld Hervormde Gemeente. Op een bijzondere manier heeft hij door zijn getoonde persoonlijke betrokkenheid, zijn bestuurlijke aanleg en jarenlange ervaring zich ontwikkeld tot een bekwaam en gedreven bestuurder. Vele uren heeft hij zich belangeloos ingezet voor de kerkelijke gemeente, veelal in de avonden en weekenden.

De heer Soeteman was tot voor kort administrateur van de diaconie van de Hervormde Gemeente in Goedereede. Zijn inzet had nauwe banden met zijn dagelijks werk destijds als medewerker van de Amrobank te Middelharnis, de bank waarbij hij 40 jaar heeft gewerkt. Werk waarmee hij over het hele eiland actief was en klanten bezocht en waarvoor hij zelfs aan eigen huis kantoor hield. Immers, de heer Soeteman heeft die kennis vanuit zijn reguliere werk omgezet in zijn werk voor o.a. de kerkelijke gemeenschap. Dertig jaar lang was hij administrateur van de diaconie van de Hervormde Gemeente te Goedereede, van 1976 tot 2006. Gedurende die 30 jaar heeft hij geheel zelfstandig de administratie verzorgd en was hij hierin de constante factor, wat veel heeft bijgedragen aan het goede beheer van de gelden van de diaconie. Zijn beleggingsvoorstellen hebben tot een optimaal beheer geleid en zijn werkwijze was stipt en accuraat. Door zijn sterke betrokkenheid en wijze van functioneren was hij van grote betekenis voor de diaconie. Vanuit die zorg voor de middelen kon elk jaar een groot aantal giften vanuit de diaconie beschikbaar worden gesteld. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de administratie en het afstorten van de collectegelden. Maar hij heeft ook nog andere functies vervuld.
Van 1976 tot 1980 was Soeteman diaken van de Hervormde Gemeente van Goedereede en ging hij wekelijks in het winterseizoen met op huisbezoek.
Van 1976 tot 2002 was hij penningmeester van de kerktelefoon commissie; hij beheerde de administratie, regelde de aan- en afsluitingen en de contacten met de PTT/KPN, en hij verzorgde de afstortingen van de gehouden collecten.
Van 1986 tot 2003 was hij penningmeester van de Stichting Goereesche Gemeenschap. Hij beheerde het donateurbestand van de stichting, inde de donaties, verzorgde de administratie van het Torenmuseum en verzorgde de salarisadministratie van de gastvrouw van het museum. Een hele staat van dienst dus ten dienste van de gemeenschap.

Dirksland
In de gemeente Dirksland vielen twee Koninklijke Onderscheidingen, één voor de heer J.M. de Roo en één voor de heer F.A.J. van Moorsel, beide uit Dirksland en beide 69 jaar oud. Burgemeester Stoop van de gemeente Dirksland speldde hen de bij hun benoeming behorende versierselen op tijdens een daartoe belegde bijeenkomst in verenigingsgebouw ‘De Schakel’.

De heer De Roo is al sinds 1985 actief voor de Dirkslandse voetbalvereniging DES’67, waar hij als algemeen bestuurslid en vrijwilliger verantwoordelijk is voor wedstrijdzaken. Tevens begeleidt hij het eerste seniorenelftal bij uitwedstrijden. In het verleden was hij als grensrechter actief, nu valt hij in bij het vlaggen. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk en spant hij zich in voor het onderhoud van het sportcomplex van de voetbalvereniging. Hij helpt de leden van de Jeugdcommissie bij de voorbereiding van het jeugdkamp. En samen met zijn vrouw gaat hij mee als begeleider van de driedaagse kampen voor 60 á 70 jeugdleden die de voetbalvereniging organiseert; De Roo en zijn vrouw vertrekken dan een week eerder voor de inrichting van de kampen en zorgen dan verder voor de bereiding van de maaltijden. Daarnaast is De Roo sinds 1995 penningmeester van het Nederlandse rode Kruis, afd. Dirksland, Herkingen en Melissant. En mede door zijn inzet wordt het voor minder valide mensen mogelijk gemaakt dat zij een week op de vakantie kunnen met de Henri Dunant of naar één van de vakantiehuizen.

De heer Van Moorsel werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft een uitgebreide staat van dienst op het gebied van onderwijs, waarvoor hij diverse functie vervulde en nog steeds vervult. Zo was hij gedurende de periode 1980-1984 voorzitter van de Nederlandse Federatie voor Onderwijsvakorganisaties en van 1980-1992 bezoldigd bestuurder van de Katholieke Onderwijsorganisatie. Vervolgens was hij tot zijn pensionering in 1998 oprichter en directeur van de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs. Ook was hij oprichter en tot 1998 directeur van de Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs. Daarnaast ontplooide hij de volgende activiteiten.
Van 1974-1980 was hij voorzitter van het bestuur van de Landelijke Vereniging voor Leraren in het Economisch Onderwijs.
Van 1988-1992 was hij bestuurslid van het ABP en was hij daar tevens lid van de Bezwaarschriftencommissie van het ABP.
Van 1988-2005 was hij ambtelijk secretaris van de Stichting Spaarverlof/Sabbatsverlof voor het onderwijs.
Van 1998-heden is hij adviseur bij werkgeversorganisatie ARPO VOS/ABB met betrekking tot arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. In de periode 2004-2006 heeft hij 12 schoolbesturen begeleid in het traject van omschakeling naar de zgn. lumpsum financiering in het primair onderwijs.
Van 1999-2002 was hij voorzitter van het bestuur van Openbaar Onderwijs Rotterdam.
Van 2002-heden is hij voorzitter van het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant, voorzitter van de bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs in Roosendaal en lid van de Commissie van Beroep voor het Katholiek Primair Onderwijs en lid van de Centrale Commissie van Beroep voor het Katholiek Voortgezet Onderwijs.
Van 2002-2005 was hij vertrouwenspersoon voor het openbaar primair onderwijs op Goeree-Overflakkee en heeft diverse malen met succes bemiddeld bij conflicten tussen ouders en scholen/schooldirecteuren.
Sinds 2005 is hij voorzitter van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee.
Maar ook buiten onderwijsterrein was Van Moorsel actief. Van 1985-1990 was hij voorzitter van het bestuur van de Oranjevereniging Dirksland. Van 1980-1993 en van 2001-heden was/is hij secretaris van het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis afd. Dirksland, Herkingen en Melissant en was hij het afgelopen jaar tevens voorzitter van het district Goeree-Overflakkee van het Nederlandse Rode Kruis. Tenslotte is hij sinds 1992 secretaris van het bestuur van de Stichting voor Regionele Cultuur de Heul.

Middelharnis
In de gemeente Middelharnis vielen ter gelegenheid van de lintjesregen ook dit jaar weer vier Koninklijke Onderscheidingen, die ditmaal werden uitgereikt in het Oude Raadhuis van Middelharnis. De gelukkigen waren de heren W. van Moort (1e foto links) uit Nieuwe-Tonge en M. van den Boogert (1e foto rechts) uit Stad aan ’t Haringvliet en de dames F. van den Doel-Vroegindeweij (2e foto links) uit Middelharnis en E. de Rek-Boom (2e foto rechts) uit Sommelsdijk. Alle vier werden ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, en het was burgemeester De Vries van de gemeente Middelharnis die hen de bijbehorende decoraties opspeldde.

De activiteit waaraan de heer Van Moort jarenlang de meeste tijd besteedt, is de functie van koster/beheerder van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwe-Tonge. Met de uitvoering van deze taak draagt hij de verantwoordelijkheid dat alles goed geregeld is voor de kerkdiensten. Daarnaast dienen de gebouwen en het gebied eromheen te worden beheerd. Bij alle overige vrijwillige activiteiten die hij uitoefent, is zijn inzet groot en is hij enthousiast en betrokken. Hij vervult het kosterschap al sinds 1994. Daarnaast is hij sinds 1998 voorzitter van het Jeugdwerk van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwe-Tonge. Sinds 1999 is hij voorzitter van de Plaatselijke Zendingscommissie waarbij hij verantwoordelijk is voor het ophalen van het oud papier. Sinds 2003 is hij commissielid van de tweejaarlijkse Flakkeese zendingsmarkt, eveneens sinds 2003 is hij coördinator van de calamiteitencommissie van de Gereformeerde Gemeente van Nieuwe-Tonge, van 1995-2000 was hij commissielied van de rommelmarkt voor de Gereformeerde Gemeente van Nieuwe-Tonge en van 1993-1998 was hij tuinman bij de Christelijke basisschool ‘Oranje Nassau’ te Nieuwe-Tonge.

De heer Van den Boogert vervult reeds 50 jaar achtereen de functie van organist bij de Gereformeerde Kerk te Stad aan 't Haringvliet. Hij is in 1956, als 15-jarige, begonnen als begeleider van de gemeentezang en groeide kort daarna uit tot de organist van deze kerkelijke gemeente, welke functie hij tot op heden onafgebroken vervult. Daarnaast heeft hij in de periode 1986-1994 twee maal voor het CDA zitting gehad in de gemeenteraad van Middelharnis en is hij sinds 1998 ouderling in de Gereformeerde Kerk te Stad aan ’t Haringvliet. Bij het uitoefenen van de vrijwillige activiteiten zet Van den Boogert zich volledig en met veel enthousiasme in en levert hij daarmee een grote bijdrage voor de samenleving, met name in Stad aan 't Haringvliet.

Mevrouw Van den Doel-Vroegindeweij zet zich al sinds 1953 met veel inzet, enthousiasme en vakkennis in voor de lichaamsbeweging van met name de oudere inwoners van de gemeente Middelharnis en diverse nabijgelegen dorpen op Goeree-Overflakkee. Zij is volledig verantwoordelijk voor de organisatie en de invulling van de lessen. Vanaf 1953 heeft zij kinderen en volwassenen weten te motiveren tot bewegen en heeft daarmee een groot stempel gedrukt op de sociale betekenis voor de bevolking van de gemeente Middelharnis en de regio. Naast de gymnastieklessen is zij leidster van volksdansen voor ouderen. Mevrouw Van den Doel besteedt veel lesuren (en reistijd) per week aan deze activiteiten. Daarnaast doet zij veel daaromheen op sociaal vlak. Ook op hoogtijdagen, partijen en de jaarlijkse promotiedag voor ouderen organiseert ze demonstraties van MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen), gymnastiek en volksdansen.
Als verenigingsleidster van gymvereniging ‘Sparta Hygiëa’ verzorgde mevrouw Van den Doel van 1953-1978 gymlessen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Van 1969-1984 was ze lerares Lichamelijke Opvoeding aan de LHNO. Vanaf 1972 is ze leidster bejaardengymnastiek, later MBVO, bij Stichting Dienstencentrum, Stichting Companen en Verzorgingshuis ‘De Goede Ree’. Sinds 1973 is ze leidster volksdansen voor bejaarden (MBVO) bij Stichting Dienstencentrum en Stichting Companen. Sinds 1973 leidt ze huisvrouwengymastiek bij 55+ groepen en sinds 1990 is ze bij dagverblijf voor gehandicapten D’n Duijt gymnastiekleidster.

Al 25 jaar achtereen is het dat mevrouw De Rek vrijwillig de rol van secretaresse vervult bij EHBO-vereniging Middelharnis. Ook voor de EHBO regio Goeree-Overflakkee was zij 20 jaar algemeen adjunct. Daarnaast voert zij voor de Hartstichting diverse vrijwillige activiteiten uit en is ze al jarenlang betrokken bij plaatselijke activiteiten van de Hartstichting. Het bijzondere karakter van haar verdiensten blijkt uit de jarenlange positieve en enthousiaste instelling ten opzichte van de hulpverlening voor de plaatselijke en regionale samenleving. Sinds 1982 is mevrouw De Rek secretaresse van genoemde EHBO-vereniging, en vanaf 2004 is ze voorzitter van de Hartstichting te Sommelsdijk. Al sinds 1985 coördineert ze in Sommelsdijk de collecte voor de Hartstichting, sinds 1986 is ze spelcoördinator bij Wijkgroep De Zwaluw te Sommelsdijk en van 1982-2002 was ze algemeen adjunct van EHBO Regio Goeree-Overflakkee.

Oostflakkee
In de gemeente Oostflakkee heeft burgemeester Van Pelt drie Koninklijke Onderscheidingen uit mogen reiken, te weten aan de heren R.A. Winkels (foto rechts) en T.D. van Kempen (foto links) en aan mevrouw W.H.C. van Eijkeren-Buijs, alle drie woonachtig te Oude-Tonge, alwaar ze hun onderscheiding kregen uitgereikt in het gemeentehuis; alle drie werden ze ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Winkels heeft een voetreis naar Rome gemaakt (2242 km) en heeft daarmee een sponsorbijdrage van € 22.500 verkregen ten behoeve van  hospice Calando te Dirksland. De overleden echtgenote van de heer Winkels is daar korte tijd verzorgd. De heer Winkels was zo onder de indruk van de inzet van de daarbij betrokken vrijwilligers, zonder dat er voldoende financiële middelen zijn, dat hij besloot de sponsortocht te gaan maken. Overigens heeft de heer Winkels daarnaast een bredere inzet ten dienste van de maatschappij getoond, in diverse vrijwillige functies.

Mevrouw Van Eijkeren-Buijs is erg actief als vrijwilliger op vele gebieden. Zo zet ze zich al jaren in voor de voetbalvereniging DBGC, de Rooms Katholieke Kerk en verzorgingshuis Ebbe en Vloed. Ook voor de Oecumenische werkgroep (een samenwerkingsverband van verschillende kerken om eenheid en begrip te bevorderen tussen Christenen), Stichting Wereldwinkel, Amnesty International en de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Oostflakkee is zij zeer actief.

De heer Van Kempen is sinds 1989 lid van de Vereniging Oud Militairen Indië en Nieuw Guineagangers ZHZ, die als doelstelling heeft de belangenbehartiging van oud-militairen die hebben gediend in het voormalig Nederlands Indië en Nieuw Guinea in de periode 1945 tot 1962. Hij treedt op als ledenwerver en sociaal medewerker. Hij bezoekt regelmatig nieuwe leden en houdt zich bezig met de nazorg. Hij is één van de initiatoren voor de oprichting van de zogenaamde Indië-Monumenten en heeft daarvoor contact gelegd met burgemeesters in diverse gemeenten. Tevens heeft hij zich ingezet voor de jaarlijkse herdenkingen bij genoemde monumenten.

- Dit artikel is eerder geplaatst in het Eilanden Nieuws -

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Brandweer rukt uit voor graafmachine in brand

Op woensdagmorgen 17 juli 2019 werden brandweerlieden omstreeks 05:00 uur gewekt voor een brand aan de Oosthavendijk in Middelharnis. Op een bouwterrein stond een graafmachine in...

Goed voor Goed en gemeente winnen landelijke prijsvraag

Bijna iedere gemeente heeft wel een milieustraat, kringloopwinkel, ambachtswerkplaats en een Repair Café. Om te experimenteren hoe de samenwerking tussen deze partijen versterkt kan...

50.000 euro bij elkaar gevoetbald voor kinderafdeling ziekenhuis Dirksland

Zaterdagavond 6 juli 2019 ontving het bestuur van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland een cheque t.w.v. € 50.000,00 bestemd voor de kinderafdeling. Het bedrag is tijdens een...

Deelnemers van het project De Reiskoffer ontvangen certificaat

Er zijn veel mensen - volwassenen, jeugdigen en kinderen - voor wie het reizen met het Openbaar Vervoer (nog) niet vanzelfsprekend is. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt, in samenwerking...

Woningbrand in Stad aan 't Haringvliet

Verschillende brandweereenheden zijn dinsdagavond 9 juli 2019 uitgerukt naar Stad aan 't Haringvliet. Omstanders zagen omstreeks 18:05 uur veel zwarte rook uit een woning komen en...

GHB lab ontmanteld; twee verdachten aangehouden

Een 37-jarige man en een 28-jarige vrouw, allebei afkomstig uit Sommelsdijk zijn dinsdagmorgen 9 juli 2019 vroeg aangehouden in hun woning. In de woning werd GHB...

Krijn Breen uit Goedereede Koninklijk onderscheiden

Op vrijdagavond 5 juli 2019 is de heer Krijn Breen uit Goedereede benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De brandweerman van de blusgroep Goedereede kreeg zijn onderscheiding...

Poula van der Valk-Robijn Koninklijk onderscheiden

Donderdag 4 juli 2019 ontving Poula van der Valk-Robijn een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. De burgemeester reikte de onderscheiding uit in...

Bronsttijd heckrunderen Slikken in volle gang

Grote stofwolken boven de Serengeti van Goeree-Overflakkee. De stierenbronst van de heckrunderen is nu echt aangebroken op de Slikken van Flakkee. Met hun krachtige voorpoten gooien de...

Gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree afgerond

Na een periode van acht maanden zijn de werkzaamheden voor de integrale gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree in Ouddorp afgerond. Dit traject bestond onder andere uit...