Aanpak schade door ganzen en smienten

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Om de schade die ganzen en smienten aan de landbouw veroorzaken te beperken, zullen provincies foerageergebieden aanwijzen. Buiten die gebieden mogen provincies ontheffing verlenen om ganzen te verjagen, eventueel ondersteund door afschot. Ook voor smienten zijn buiten de foerageergebieden maatregelen nodig. Het verbod op de jacht in beschermde gebieden wordt onder voorwaarden opgeheven. Het gaat vooral om de jacht op particuliere gronden in beschermde gebieden die agrarisch worden gebruikt.
Deze maatregelen maken deel uit van het Beleidskader Faunabeheer dat minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opgesteld. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, de provincies, de Vereniging Natuurmonumenten, Staasbosbeheer en Vogelbescherming Nederland hebben de minister geadviseerd over de aanpak van schade die door ganzen en smienten wordt veroorzaakt en over de jacht in beschermde gebieden. Alle betrokken partijen kunnen zich vinden in het Beleidskader. Partijen hebben zich bereid verklaard bij te dragen aan de uitvoering van het beleidskader. Zij zijn van mening dat dit resultaat een zo groot mogelijk draagvlak biedt voor de uitvoering van de Flora- en faunawet.

Het Faunafonds zal om advies gevraagd worden over de maatregelen die nodig zijn voor smienten.
Totdat de foerageergebieden zijn aangewezen, kunnen de provincies ontheffing verlenen voor het verjagen en bejagen van ganzen en smienten op schadegevoelige akkerbouwpercelen, vollegrondsgroentepercelen en nieuw ingezaaid grasland. Daarbuiten blijft het verjagen en bejagen van ganzen en smienten nu nog verboden. Door de verandering van het beleid wordt een rem gezet op de sterke stijging van de schade die door de toegenomen aantallen ganzen en smienten ontstaat.

De twee voorwaarden voor het opheffen van het jachtverbod zijn dat de jacht niet is toegestaan zolang de soorten waarvoor het gebied is aangewezen in het gebied aanwezig zijn en dat de natuurwaarden niet worden aangetast.
Dat betekent bijvoorbeeld dat in gebieden die zijn aangewezen voor trekvogels de jacht op wildsoorten zoals hazen en konijnen is toegestaan in de periode dat de trekvogels er niet zijn.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina