U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Verklaring burgemeester Sinke na aftreden

Donderdagavond 27 mei 2004 is burgemeester Sinke van de gemeente Goedereede afgetreden. Aanleiding was een rapport van rechter van Gameren uit Breda, die 40 pagina's schokkende informatie in opdracht van de gemeenteraad naar boven heeft gehaald. De burgemeester heeft de volgende verklaring afgelegd...

Dames en heren,

In het kader van de financiering van een deels met Europees geld totstandgekomen project voor de verbetering van de visserijhaven van Stellendam, zijn enige jaren geleden, in een driehoeksrelatie tussen de Rabobank, het visafslagbedrijf UFA en de Gemeente Goedereede, documenten tot stand gekomen en door mij getekend, waarvan de meeste wel, maar twee niet de juiste bestuurlijke weg zijn gevolgd. Enerzijds door zeer ondoorzichtig handelen van Bank en toenmalige directie visafslagbedrijf, anderzijds ook door onachtzaamheid mijnerzijds. Deze documenten hielden verplichtingen in voor de Gemeente Goedereede en deels ook risico, hetgeen de gemeente in het aanlooptraject juist had proberen te vermijden. In september 2003 is door de gemeentesecretaris ter zake een rapportuitgebracht.

In een raadsdebat op 6 november 2003 is op deze zaak ingegaan en met name het aspect van de bestuurlijke verantwoording aan de orde geweest. Ook ik heb toen uitvoerig verantwoording afgelegd en het boetekleed aangetrokken. Het debat heeft geleid tot het aftreden van een wethouder.

In het vanavond te bespreken rapport van een onafhankelijke derde, dhr.van Gameren, zijn verschillende aspecten van deze zaak en met name het ontbreken van een tijdige en volledige verantwoording van verschillende bestuurders van deze gemeente - waaronder ik - aan de Gemeenteraad, nog eens scherper belicht. Geconstateerd o.a. Is dat Ik verschillende malen in de vervulling van de actieve informatieplicht ben tekortgeschoten.

De kwestie zelf is, op basis van een door de visafslag opgesteld herstructureringsplan en overleg tussen partijen in het afrondende stadium van een oplossing en voor de gemeente zal, naar stellige verwachting, uit een en ander geen financiële schade voortvloeien. Dat laatste is uiteraard een zeer prettige zaak, en het is goed dat nog eens te benadrukken, teneinde ook wat indianenverhalen die op dit punt nog wel eens de ronde willen doen, te ontzenuwen. Ik wil ook bewondering uitspreken voor de wijze waarop de huidige UFAdirecteur, het bedrijf, rekening houdend met het feit dat de aanvoerquota de laatste paar jaar met tientallen procenten zijn gekort, zodanig snel heeft weten te herstructureren dat het binnenkort klaar is voor een andere toekomst. Want de visserij verkeert in stormachtig weer.

Maar er is meer. Er mag dan geen financiële schade zijn, er is wel politieke schade aangericht. In dit kader wil ik nog eens helder als mijn standpunt weergeven dat in mijn visie een krachtige pijler van ook de gemeentelijke democratie o.a. is het afleggen van verantwoording te juister tijd en plaats.

Dat laatste is in deze zaak op verschillende momenten zeker niet vlekkeloos verlopen, meer nog, er kleven aanzienlijke tekortkomingen aan, zo is gebleken. In het debat op 6 november 2003 is dat al uitvoerig aan de orde geweest, maar het rapport van Gameren stelt het nog eens in een scherper licht. College en gemeenteraad hebben mij, ook als burgemeester, door de tijd heen altijd zware portefeuilles toevertrouwd, waaronder die van visserij; dit nog in december j.l. bij wisseling in het college. Ik ben daar dankbaar voor.

Met ambitie heb ik die opgepakt, hoewel het onvoldoende aanwezig zijn van visserijdeskundigheid in het ambtelijk apparaat het wel tot een erg solitaire post maakte, waar veel persoonlijke inzet en initiatief noodzakelijk was.

Als portefeuillehouder ben je hoe dan ook - voor de goede uitvoering van de toegekende portefeuille verantwoordelijk, ongeacht of deze door de burgemeester dan wel een wethouder wordt gedragen. Ten tijde van het spelen van deze kwestie droeg ik in tweeërlei opzicht verantwoordelijkheden, namelijk als voorzitter van de raad van commissarissen van de UFA ( visafslagbedrijf waarin de gemeente aandeelhouder is) en als portefeuillehouder visserij. Daarom vind ik dat ik op basis van het rapport aan de conclusies daarin consequenties moet verbinden. Democratie bestaat er immers ook uit dat niet altijd met "sorry" wordt volstaan of dat het boetekleed tot dekmantel zou worden, maar dat verantwoordelijkheden ook worden genomen, waargemaakt en dat er desnoods gevolgen aan worden verbonden. Op grond van het bovenvermelde heb ik besloten de gemeenteraad vandaag mee te delen dat ik mijn functie als burgemeester van Goedereede ter beschikking stel.

Ik heb dat voornemen dinsdag j.l. kenbaar gemaakt aan dhr.Franssen, Commissaris der Koningin, aan de fractievoorzitters en de leden van het college van B&W. Deze hebben daar met respect
kennis van genomen.

Ik accepteer de conclusie dat ik in mijn verantwoordingsplicht ben tekortgeschoten, maar, laat dat duidelijk zijn, daar liggen geen onjuiste motieven aan ten grondslag. Er is ook nimmer de intentie geweest onaanvaardbare risico's voor rekening van de Gemeente te nemen.

Ik heb in de afgelopen ruim 9 jaar naar eer en geweten mijn ambt als burgemeester vervuld en ben dankbaar met de Colleges en de Raad, in verschillende samenstellingen, te hebben kunnen bijdragen aan de voorspoedige ontwikkeling van de Gemeente. Mijnheer de voorzitter, tot zover mijn verklaring bij de aanvang van deze bespreking.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...