Beleidsplan Milieu en Water

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

De afgelopen 25 jaar was de aandacht van het milieubeleid vooral gericht op het saneren en beheersen van milieu- en waterproblemen. De kwaliteit van de bodem, van het water en van de lucht is de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd.

 De aanpak van saneren en beheren heeft succes, kunnen we concluderen. Toch ligt er nog een forse opgave op het gebied van luchtverontreiniging, geluidhinder, stank en water- en bodemverontreinigingen. Daarnaast, willen we een duurzame en leefbare regio realiseren, moeten we toch op een andere manier gaan werken: naast het opruimen en beheersen van “oud zeer”, moeten we nieuwe milieuproblemen zien te voorkomen. Het Beleidsplan Milieu en Water 2001-2004 van de provincie Zuid-Holland heeft zich tot doel gesteld om in het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht te vragen voor milieu- en waterkwaliteit bij ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit, toerisme, etcetera.

Begin 2002 is een start gemaakt met de regionale doorwerking van het Beleidsplan Milieu en Water op Goeree-Overflakkee. Jaarlijks wordt er een programma opgesteld voor de regionale doorwerking van het beleidsplan Milieu en Water en worden projecten uitgevoerd. Bij de uitvoering van de projecten wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande werkzaamheden binnen het ISGO en de vier regiogemeenten. Om een voorbeeld te geven: in samenwerking met de Milieuafdeling van het ISGO is in het voorjaar een voorlichtingsbijeenkomst voor horecaondernemers georganiseerd om het duurzaam ondernemen onder de aandacht te brengen en wordt in nauwe samenwerking met de reinigingsafdeling in het najaar een project gedraaid met als doel de scheiding van GFT-afval te optimaliseren. In totaal worden in 2004 rond de 20 projecten uitgevoerd onder de vlag van het Beleidsplan Milieu en Water.

De werking van het Beleidsplan Milieu en Water 2001-2004 zou dit jaar aflopen. Uit de tussentijdse evaluaties van de Provincie Zuid-Holland blijkt dat zij tevreden zijn over de resultaten maar dat vier jaar te kort is om daadwerkelijk grote veranderingen teweeg te brengen. Derhalve is door de provincie besloten om het Beleidsplan, op een iets aangepaste wijze, met twee jaar te verlengen. Voor onze regio houdt dit concreet in dat de komende twee jaar wederom projecten op het gebied van duurzaamheid, afvalscheiding, economie en mobiliteit uitgevoerd worden zoals dat de afgelopen periode ook gebeurd is. Daarbij is heel belangrijk dat een goede aansluiting bij overige activiteiten van zowel gemeenten, ISGO als provincie gemaakt wordt. De aansluiting en afstemming met de activiteiten die gedaan worden in het kader van de Gebiedsgerichte aanpak zal daarbij de komende periode extra aandacht krijgen

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina