U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Regio is veiliger en inwoners voelen zich veiliger

Opnieuw kan de Politie Rotterdam-Rijnmond bij de jaarwisseling terugkijken op een bijzonder succesvol jaar. Niet alleen is het objectief veiliger geworden, ook geven de inwoners van de regio aan zich veiliger te voelen en tevredener te zijn over de politie. Alle doelen die het korps zich voor 2004 had gesteld zijn gehaald.

 De aantallen aangiften en meldingen zijn gedaald en er worden steeds meer daders gepakt. In goed overleg met het OM en de rechterlijke macht zijn zelfs meer zaken verwerkt dan was afgesproken. De resultaten zijn geboekt in een jaar waarin er, door de toegenomen terreurdreiging en aandacht voor signalen van radicalisering en extremisme, sprake was van extra druk op de politie.

De aanslag in Madrid en met name de moord op Theo van Gogh hadden ook grote weerslag op het korps Rotterdam-Rijnmond. De verscherpte aandacht voor signalen van radicalisering en extremisme heeft aantoonbaar geleid tot grotere alertheid onder de bevolking, zo blijkt uit het meldingenpatroon. Niet alleen was er sprake van een stijgend aantal incidentmeldingen, ook het aantal meldingen van bedreiging steeg. Het spreekt voor zich dat deze meldingen en bedreigingen terdege zijn onderzocht, wat veel aandacht en tijd vroeg, die daardoor niet aan andere zaken konden worden besteed.
Een positief gevolg van deze ontwikkelingen is het geïntensiveerde contact met besturen en beheerders van moskeeën en kerken. In dit contact wordt de noodzaak om ook zelf alert te zijn, voortdurend benadrukt.

Operationele resultaten
Bij haar operationele activiteiten gaat de politie Rotterdam-Rijnmond gebiedsgericht en persoonsgericht te werk en hanteert zij een ketenbenadering. Er is nauw overleg met alle relevante partners in de veiligheidsketen, zoals justitie, gemeentelijke en zorginstellingen.
Alle partijen zijn doordrongen van de noodzaak het veiliger te maken in de regio en dat lukt, zo blijkt uit de cijfers. Het aantal meldingen per 1000 inwoners (de meldingenratio) is gedaald van 660 in 2003 naar 560 in 2004. Het aantal aangiften per 1000 inwoners (de aangifteratio) daalde van 97 naar 90.6.

De extra inspanning van het korps om misdrijven op te lossen heeft geleid tot een forse stijging van het aantal verdachten dat ter afdoening naar de rechtbank is gebracht. Het aantal van 30.850 betekent een stijging van 18% (5000) vergeleken met 2003. Bij de kantonrechter werden 28.000 verdachten aangeleverd, een daling van 3000 ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is vooral veroorzaakt door een forse afname van de overlastproblematiek, in het bijzonder in de districten Rotterdam-West en –Centrum.

De pakkans in de regio stijgt. Het aantal aangehouden verdachten per 100 aangiften (de aangifteratio) steeg van 21.7 in 2003 naar 27.6 in 2004. De ervaring leert dat verdachten in het tegen hen opgemaakte proces-verbaal 1,3 zaken ten laste wordt gelegd. Dat betekent een oplossingspercentage van ruim 35%.
Terwijl de pakkans stijgt, daalt het aantal aangiften. In 2004 werden er 111.700. opgenomen, 8000 minder dan vorig jaar, een daling met 7%. Deze daling valt extra op omdat het korps er veel aan doet om barrières voor het doen van aangifte weg te nemen. Zo wordt nu in de regio Rotterdam-Rijnmond ruim 20% van de aangiften telefonisch of via internet ingediend.

Uit de aangifteregistratie blijkt dat voor het tweede achtereenvolgende jaar de opvallendste dalers zijn:
• Woninginbraken: 7500, een daling van 19% vergeleken met 2003 (daling toen al 11%)
• Diefstal uit/vanaf auto: 21.000, 13% minder dan 2003 (daling toen al 15%)
• Straatroof: 2500, een daling van 23% vergeleken met vorig jaar (daling toen al 11%).

Het aantal aangiften voor geweld is gestabiliseerd; de aangifteratio voor geweld daalde van 18.2 in 2003 naar 16.7 in 2004. De aangiften bedreiging zijn met 15% gestegen naar 3600. De aangiften zedenmisdrijven namen met 12% toe tot 875. Een echte verklaring voor de stijging van het aantal zedenmisdrijven is er niet. Ook in de rest van Nederland is gemiddeld sprake van een toename.
Voor de stijging van het aantal aangiften van bedreiging zijn vermoedelijk meerdere verklaringen. Van alle bedreigingen wordt nu ook daadwerkelijk een aangifte opgenomen. In het verleden werd er vaker bemiddeld en kwam de aangifte soms niet op papier. Er worden ook meer aangiften gedaan door toezichthouders. Het strikter handhaven van voorschriften leidt in de praktijk uiteraard ook vaker tot een confrontatie. Ook het strikter optreden bij ruzies en geweld in de huiselijke sfeer leidt er toe dat, vaak op aandringen van de politie, sneller aangifte wordt gedaan van bedreiging. De indruk bestaat ook dat mensen eerder aangifte doen van bedreiging omdat men het gevoel heeft dat de politie er nu ook wat aan doet.

Ook bij de speerpunten van het korps - geweld, drugs & overlast en jeugd - zijn goede resultaten geboekt. Het aantal jeugdige verdachten dat bij het OM is aangemeld is gestegen met 8% (3600).
Het aantal meldingen van overlast daalt verder (- 3%) en daarbinnen met name het aantal meldingen drugs- en horecaoverlast, dat afnam met 16%.

De bereikbaarheid van de politie is verder toegenomen. Bij het nummer 0900-8844 (geen spoed, wel politie) wordt 82% van de telefoontjes binnen 30 seconden opgenomen (een stijging met 6%).
Bij meldingen is de politie sneller ter plaatse. Voor 85% van de meest urgente meldingen geldt dat de politie er binnen het kwartier is; bij 88% van de meldingen met een lagere prioriteit binnen het half uur.
In 2004 zijn 130 acties preventief fouilleren gehouden. Daarbij werden 25.000 personen gefouilleerd, van wie er 550 werden aangehouden. Dit jaar werden 700 wapens in beslag genomen, waaronder 17 vuurwapens.

Het aantal overeenkomsten met diensten en instellingen in de regio is in 2004 verder uitgebreid. Naast de reeds langer bestaande convenanten met het vervoersbedrijf RET, de NS (voor de Hoekse Lijn), de Rotterdamse dienst Stadstoezicht, de Belastingdienst en het MKB, is er nu ook een convenant met het Erasmus Medisch Centrum. De overeenkomst voorziet in snel politieoptreden en dus een grotere veiligheid voor het personeel van het ziekenhuis. Een convenant met de Rotterdamse taxicentrale RTC zorgt voor meer veiligheid voor taxichauffeurs.

Het wordt niet alleen objectief veiliger, de inwoners van de regio voelen zich ook veiliger. Dat blijkt uit de Politiemonitor Bevolking, waarvoor in de regio Rotterdam-Rijnmond 17.000 mensen werden ondervraagd, en uit de Veiligheidsindex van de Gemeente Rotterdam. Het aantal ondervraagden voor de index dat zegt tevreden te zijn over het optreden van de politie is gestegen van 35% naar 49%, een toename met 40%.

Effectiviteit
Belangrijker dan cijfers is voor het korps Rotterdam-Rijnmond natuurlijk dat het veiliger wordt. Daarbij speelt ook de vraag of de politie effectief bezig is, of op straat de maximale capaciteit wordt ingezet om het werk te doen, en vooral ook of het hélpt wat we doen. Om dat te bereiken blijft het korps, samen met zijn partners in de veiligheidsketen, voortdurend doelmatiger en effectievere werkwijzen ontwikkelen.

Zo is in 2004 het adoptiemodel overlastgevers geïntroduceerd. Buurtagenten ‘adopteren’ één of meerdere overlastgevers door zich actief met hen te bemoeien, met als doel probleemgedrag op te lossen. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Ook in 2004 is in diverse delen van de stad Rotterdam een nieuw toezichtmodel geïntroduceerd. Kern daarvan is een eenduidig en gecoördineerd optreden, waarbij de politie informatie uitwisselt met alle toezichthouders en particuliere beveiligers die op locatie of in een beperkt gebied actief zijn. De politie verzorgt de briefing en debriefing en voert de operationele regie.

In de tweede helft van het jaar is een proef gestart met Catch Ken, de automatische screening van kentekens van voertuigen. Met behulp van een langs de weg opgestelde camera worden de kentekens gelezen en direct gekoppeld aan beschikbare informatie. Op die manier kunnen gestolen auto’s snel worden gesignaleerd en krijgt de politie zicht op verdachte auto’s.

In 2005 begint het korps met het elektronisch inlezen van op straat met de hand uitgeschreven bekeuringen, een methode die veel tijd bespaart. Deze besparing op administratieve capaciteit komt direct ten goede aan het politiewerk op straat.
Voor de ondersteuning van haar werkwijze heeft de Politie Rotterdam-Rijnmond een uiterst geavanceerd glasvezelnet in gebruik genomen. Het systeem maakt snellere verwerking en verspreiding van beschikbare gegevens mogelijk en dient inmiddels landelijk als voorbeeld.

Bijzondere gebeurtenissen
Voor de per 1 april 2004 opgerichte dienst RIO  (regionale informatie organisatie) hadden de aanslag in Madrid en de moord op Theo van Gogh verstrekkende gevolgen. De eerste maanden van het bestaan van de dienst stonden geheel in het teken van het verzamelen en analyseren van informatie over terreur en signalen van radicalisering en extremisme. De bundeling van de verschillende korpsonderdelen die zich bezighouden met informatieverzameling en -analyse binnen de nieuwe dienst heeft hiermee zijn nut al nadrukkelijk bewezen.

Dat kan ook gezegd worden van de nieuw ingerichte Regionale OndersteuningsGroep (ROG). De ondersteuningsgroep, die een geconcentreerde politie-inzet op heel korte termijn mogelijk maakt, is sinds de zomer van 2004 op zijn volle sterkte van 65 vaste medewerkers.

Een aantal geruchtmakende zaken vroeg in 2004 ook aandacht van het korps Rotterdam-Rijnmond. Er werden 26 moorden en doodslagen onderzocht waarvan er 23 werden opgelost. Bovendien werd belangrijke vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de moord op Seder Soares en werd de zaak Nienke Kleiss heropend. De recente dubbele moord op de Keileweg kon heel snel kon worden opgelost.
 
Bijeenkomsten in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, risico-voetbalwedstrijden en diverse evenementen eisten in 2004 eveneens grote inzet van de politie.

Resultaten in 2005 voortzetten
Het korps wil de goede resultaten van 2004 ook in 2005 voortzetten. De focus blijft daarbij op de gebieds- en persoonsgerichte aanpak (PGA), die nog verder kan en zal worden uitgebreid. Zo zijn of komen er  PGA’s voor overlastgevende scooterrijders, voetbalcriminelen, overlastgevende Antillianen, criminele illegalen en intensieve stelselmatige daders. 'Meer en beter blauw op straat' blijft ook in 2005 het adagium van de Politie Rotterdam-Rijnmond: hoe zetten we onze capaciteit (menskracht en cellen) maximaal in waar dat het meest nodig is. Het korps gaat hierbij met ingang van het nieuwe jaar de slogan ‘Volcontinu voor veiligheid’ gebruiken.

Maar ook in de verdere toekomst wil de Politie Rotterdam-Rijnmond nog steeds een toonaangevend en vitaal korps zijn. Bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit zijn daarbij sleutelwoorden. Een goed werkklimaat en professionele medewerkers een vereiste. Het korps zet daarop in 2005 stevig in met het programma Kompas 2010. De speerpunten in het programma zijn publiekstevredenheid en -vertrouwen. Om na te gaan of wij onze doelstellingen bereiken zal het publiek in een reeks onderzoeken worden gevraagd naar zijn ervaringen met politieoptreden: is men tevreden over de informatie, hulp- en dienstverlening? Bejegening en gedrag worden belangrijke aandachtspunten voor de medewerkers. Aandacht voor wat de samenleving van de politie vraagt, moet het kader zijn waarbinnen zij werken.

Want de regio Rotterdam-Rijnmond kan en zal nog veiliger worden.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Kitten is hulpverleners bijna te slim af

Maandagmiddag 22 juli 2019 zijn de dierenambulance en de brandweer opgeroepen voor een katje dat weggekropen was onder een auto op het parkeerterrein aan het Kerkepad in Middelharnis. Je...

Auto naast de weg, een persoon gereanimeerd

In de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli 2019 is een auto met daarin twee personen van de weg geraakt en op z’n kop in een sloot beland. Het ongeval gebeurde op de N57 bij...

Zomerprogramma A Seal Stellendam Stellendam

Vanaf juli tot september 2019 is er elke week een afwisselend zomerprogramma bij A Seal Stellendam. Dit programma omvat educatieve momenten en Meet & Greets met onder andere een...

Brandweer rukt uit voor graafmachine in brand

Op woensdagmorgen 17 juli 2019 werden brandweerlieden omstreeks 05:00 uur gewekt voor een brand aan de Oosthavendijk in Middelharnis. Op een bouwterrein stond een graafmachine in...

Goed voor Goed en gemeente winnen landelijke prijsvraag

Bijna iedere gemeente heeft wel een milieustraat, kringloopwinkel, ambachtswerkplaats en een Repair Café. Om te experimenteren hoe de samenwerking tussen deze partijen versterkt kan...

50.000 euro bij elkaar gevoetbald voor kinderafdeling ziekenhuis Dirksland

Zaterdagavond 6 juli 2019 ontving het bestuur van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland een cheque t.w.v. € 50.000,00 bestemd voor de kinderafdeling. Het bedrag is tijdens een...

Deelnemers van het project De Reiskoffer ontvangen certificaat

Er zijn veel mensen - volwassenen, jeugdigen en kinderen - voor wie het reizen met het Openbaar Vervoer (nog) niet vanzelfsprekend is. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt, in samenwerking...

Woningbrand in Stad aan 't Haringvliet

Verschillende brandweereenheden zijn dinsdagavond 9 juli 2019 uitgerukt naar Stad aan 't Haringvliet. Omstanders zagen omstreeks 18:05 uur veel zwarte rook uit een woning komen en...

GHB lab ontmanteld; twee verdachten aangehouden

Een 37-jarige man en een 28-jarige vrouw, allebei afkomstig uit Sommelsdijk zijn dinsdagmorgen 9 juli 2019 vroeg aangehouden in hun woning. In de woning werd GHB...

Krijn Breen uit Goedereede Koninklijk onderscheiden

Op vrijdagavond 5 juli 2019 is de heer Krijn Breen uit Goedereede benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De brandweerman van de blusgroep Goedereede kreeg zijn onderscheiding...