Oostflakkee stelt begroting als eerste vast

De gemeenteraad van de gemeente Oostflakkee stelde op donderdag 14 oktober 2010 de begroting voor het jaar 2011 vast. Oostflakkee is hiermee de eerste gemeente in Zuid-Holland die zijn begroting voor 2011 heeft vastgesteld. Welke gemeenten er buiten Zuid-Holland hun begroting al hebben vastgesteld is niet bekend, maar ongetwijfeld zal de gemeente landelijk tot de vroegste beslissers behoren.

Jaarlijks moeten gemeenten voor 15 november de begroting voor het komende jaar vaststellen. In de afgelopen jaren is het gebruikelijk geweest om de begroting in een meningsvormende en een besluitvormende raadsvergadering te behandelen. Al sinds de voorjaarsnota 2010 is er door het college en de gemeenteraad in samenwerking gezocht naar een oplossing om de bezuinigingen die vanuit het Rijk op de gemeente werden doorgevoerd, te vertalen in een sluitende begroting. Door de betrokkenheid van de gemeenteraad in een vroeg stadium konden de diverse vragen van de politieke partijen al in de meningsvormende vergadering naar tevredenheid worden beantwoord. Dit leidde ertoe dat nog dezelfde vergadering kon worden ingestemd met de diverse financiële maatregelen. Partijen waren het dan ook met elkaar eens dat de begroting voor 2011 kon worden vastgesteld en dat het niet meer nodig was deze te agenderen voor de vergadering van 4 november 2010.

Maatregelen
Het aanbieden van een sluitende begroting is de jaarlijkse doelstelling van het college. Door oplopende tekorten in het huishoudboekje van de gemeente moesten er aanzienlijke besparingen worden gevonden binnen de begroting 2011 om aan deze doelstelling te kunnen voldoen. De besparingen zijn met name gevonden binnen de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Zo worden onder meer de vrijkomende vacaturegelden niet volledig ingezet en het inhuren van externen wordt beperkt. Verder zijn er minder gelden beschikbaar voor investeringen op het gebied van informatisering en automatisering. Ook ziet de gemeente zich genoodzaakt het onderhoudsniveau van wegen te verlagen en vervangingen over een langere termijn uitsmeren. Burgemeester Jan Heijkoop merkt hierover op: "De slechte economische omstandigheden dwingen ons op een andere manier naar onze werkzaamheden te kijken. Dit levert niet alleen uitdagingen, maar ook kansen op ter verbetering."

Gemeentelijke belastingen
Door het treffen van deze maatregelen en de beperkte bezuinigingen op een aantal beleidsterreinen is het gelukt een extra verhoging van de onroerende zaakbelastingen te vermijden. Het tarief wordt voor 2011 zoals gebruikelijk alleen verhoogd met het inflatiepercentage van 1,5%. De tarieven voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing blijven ongewijzigd ten opzichte van 2010. Het was echter onvermijdelijk om in de tarieven van een aantal gemeentelijke diensten een verhoging door te voeren. Te denken valt dan aan diensten waarvoor het voldoen van leges en rechten gebruikelijk is, bijvoorbeeld begraafrechten.  Dit is gedaan om de diensten meer kostendekkend te maken. Wethouder Piet van de Ree zegt hierover: "De doelstelling is altijd geweest om een sluitende begroting aan te bieden. Hoewel er bezuinigingen doorgevoerd moesten worden, is dit gebeurd zonder dat het voorzieningenniveau van de kernen aangetast werd. Dat vind ik zeer positief."

Werk aan de winkel
De begroting voor 2011 laat zien dat er nog veel werk is in de gemeente Oostflakkee. Bijvoorbeeld op het gebied van het leefbaar houden van de kernen. In de afgelopen jaren zijn vele plannen gemaakt. "Vele daarvan zijn al in gang gezet. Het is belangrijk om te zorgen dat hier voortgang in blijft en dat zij op een juiste manier worden afgerond", aldus wethouder Willy Heintjes. Plannen die op dit moment in uitvoering zijn, zijn het realiseren van een nieuw Kaaiplein in Oude-Tonge en de realisatie van het Centrumplan in Ooltgensplaat

Nieuw beleid
Noodzakelijke bezuinigingen en beperken van belastingverhoging heeft tot gevolg dat er minder ruimte is voor nieuw beleid. Toch heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld dat wordt ingezet voor uitwerking van onze toekomstvisie 2030. Leefbaarheid van de dorpskernen staat hierbij centraal. Door de gemeenteraad zullen hierover afzonderlijke besluiten worden genomen. Tijdens de begroting bestemde de raad 150.000 euro van dit bedrag voor Recreatie en Toerisme. Komende tijd wordt een startnotitie aan de raadsleden voorgelegd. Wethouder Dick van Puffelen ziet kansen: "Samen met de Provincie maken we een eilandelijke recreatievisie en een uitvoeringsplan. Oostflakkee zal hierop aansluiten met haar eigen aanpak. We willen dat de historische dorpskernen er beter bij komen te staan en dat natuurgebieden toegankelijker worden voor bezoekers. Ook evenementen kunnen een bijdrage leveren om bezoekers aan te trekken en langer vast te houden in ons gebied. Dat biedt kansen voor de middenstand. De gemeente kan dit niet alleen. We zullen samenwerking zoeken met onze ondernemers en andere organisaties. Zo'n aanpak komt ten goede aan de uitstraling van onze mooie gemeente."