Het gaat weer wat beter met de waterinsecten

Foto

Het waterschap verzamelt veel gegevens over het water op Goeree-Overflakkee. Welke stoffen komen er in voor, welke vissen zwemmen er, welke waterplanten groeien er, enzovoorts. Die gegevens zijn belangrijk om te bepalen of het goed gaat met het watersysteem.

Waterinsecten
Uit landelijk onderzoek van het kenniscentrum STOWA blijkt dat het met de waterinsecten weer wat beter gaat. Er is een positieve trend zichtbaar in de biodiversiteit. In het verzorgingsgebied van Waterschap Hollandse Delta zien ze bijvoorbeeld meer soorten kokerjuffers en libellen, en in grotere aantallen. Andere soortgroepen zoals kevers zijn iets afgenomen, maar zij waren voorheen relatief veel aanwezig. Hun afname is dus niet alleen schadelijk. Het leidt juist tot meer balans en meer biodiversiteit.

Waterkwaliteit
De toename van biodiversiteit komt door een betere waterkwaliteit. De afgelopen decennia is de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water gehalveerd. Boeren gebruiken minder bemesting en de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn verbeterd. Het waterschap verbetert de waterkwaliteit via projecten als bloemrijke akkerranden, Bodem als basis, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en meer toezicht en handhaving.

DeltaFiber