Brussel waardeert natuurprojecten met ruim EUR 5 mln.

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Vijf Nederlandse organisaties zijn er in geslaagd om ruim EUR 5 miljoen aan Europese co-financiering binnen te halen voor natuurprojecten. Hiermee is Nederland één van de beter bedeelde landen van het LIFE Nature-programma van de Europese Unie.

 De organisaties werden in de aanvraagprocedure ondersteund door het ministerie van LNV. Het goede Nederlandse resultaat is vooral te danken aan het innovatieve karakter van de projecten, die alle een hoog natuurrendement hebben. De initiatiefnemende organisaties die de projecten hebben ingediend (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, DLG, It Fryske Gea en de Universiteit van Nijmegen) hebben veel aandacht geschonken aan de projectbeschrijvingen en subsidievoorwaarden.

Het LIFE Nature-programma heeft als doel het behoud en herstel van de Natura 2000-gebieden en -soorten. Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de hele Europese Unie. Het omvat alle gebieden die beschermd zijn op grond van de Vogel- en de Habitatrichtlijnen. Het Natura 2000-netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de Europese Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit. Tijdens de Europese Raad in Gothenburg (juni 2001) hebben de Europese staatshoofden en regeringen de afspraak gemaakt om de afname van de biodiversiteit in de Europese Unie in 2010 te stoppen.

De door Brussel goedgekeurde projecten zijn van uiteenlopende aard. Een tweetal projecten betreft maatregelen om bedreigde diersoorten duurzaam te beschermen. Zo gaat het project Alde Faenen in Friesland om biotoopverbetering voor de Noordse woelmuis. Het project Ambition beoogt in het oosten en zuiden van het land het leefgebied voor een vijftal bedreigde amfibieën en reptielen te verbeteren.

Het project Bargerveen in de provincie Drenthe is van geheel andere aard. Het project is bedoeld om het daar aanwezige kwetsbare hoogveen te herstellen en daarmee de zeldzame natuurwaarden van het gebied te behouden. In het project Tiengemeten gaat het om natuurontwikkeling, dat wil zeggen het benutten van de op dit Zuid-Hollandse eiland aanwezige kansen om waardevolle natuur te verwezenlijken.

Ook is een project in het kader van LIFE Nature Cooperation-programma van de Katholieke Universiteit Nijmegen gehonoreerd. Dit project betreft samenwerking en kennisuitwisseling met zes andere lidstaten over duinen en hoogveen door middel van workshops.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina