Weerstand stankoverlast leidt tot resultaat

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Middelharnis - Op 7 oktober hadden vertegenwoordigers van Park Nieuw-Zeeland, van Huurdersvereniging Middelharnis, van Sportclub Hartpatiënten en van Havenkwartier Sommelsdijk een bespreking met directie Groen, Water en Milieu van Provincie Zuid Holland. Onderwerp van gesprek was het verzoek aan de provincie om handhavend op te treden tegen Fleuren Compost BV in verband met de voortdurende stankoverlast in Middelharnis.

De provincie is doordrongen van het feit, dat de inwoners van Middelharnis een onaanvaardbare overlast ondervinden van de stank, die Fleuren Compost  veroorzaakt. Dat is mooi, maar wat doet de provincie aan de oplossing van de problemen?

Fleuren Compost werd door de provincie vele malen aangespoord tot het nemen van maatregelen. Tweemaal werd een dwangsom verbeurd ten bedrage van in totaal € 30.000,- , maar resultaat bleef tot nu toe uit. De voornaamste stankoverlast schijnt te worden veroorzaakt door de bij het productieproces vrijkomende stoffen mercaptaan en zwavelwaterstof. De huidige milieuvergunning loopt tot oktober 2004. Vóór die datum dient Fleuren een nieuwe vergunning aan te vragen. De provincie is bereid  Fleuren een nieuwe vergunning  te verlenen, mits er maatregelen genomen worden, die er toe zullen leiden, dat de stankhinder tot een acceptabel niveau wordt terug gebracht. Door een vooraanstaand technisch bureau wordt thans gewerkt aan voorstellen om de problemen op te lossen.

Bij controle van de varkenshouderij van Genugten werd door het ISGO geconstateerd, dat de wet Milieubeheer en de vergunningsvoorwaarden slecht worden nageleefd. Binnenkort zullen ISGO en provincie gezamenlijk een bezoek brengen aan het bedrijf om vast te stellen of het bedrijf activiteiten ontplooit, waardoor het onder toezicht van de provincie wordt gesteld. Het gaat dan met name om de brijvoederfabriek op hetzelfde terrein. Van Genugten is gemaand nog dit jaar een nieuwe revisievergunning aan te vragen. Ook in dit geval zal de provincie niet eerder een vergunning verlenen voor aleer duidelijk is, dat de stankhinder tot een acceptabel niveau is teruggebracht..

Wat betreft het voornemen van het ISGO om vergunning te verlenen aan Kunst Ecoservice BV om aan de Johannes Polderseweg een opslag- en distributiecentrum voor de opslag van chemische meststoffen op te richten kan het volgende worden medegedeeld: De Middelburgse rechtbank heeft een varkenshouder uit Oostburg veroordeeld tot forse straffen in verband met het niet naleven van vergunningsvoorschriften en milieuwetgeving. Bij deze affaire was ook Kunst Ecoservice BV betrokken. Dit bedrijf pleegde ook strafbare feiten, zoals o.a. het op verkeerde naam zetten van mestbonnen. Het bedrijf, de directeur D.Kunst en de mededirecteur kregen boetes opgelegd van  resp. € 5000,- , € 1250,- , en € 2000,-
De betrokkenen zijn in hoger beroep gegaan. (Bron: PZC 7 okt. ‘03 )

Volgens jurisprudentie van de Raad van State kan een vergunning worden geweigerd, als de personen, die het bedrijf exploiteren niet betrouwbaar zijn en vanuit het handhavingverleden al bekend is dat er een grote kans is dat zij de vergunning niet zullen naleven.
Dit punt werd door meerdere partijen in hun bedenkingen tegen de vergunningaanvraag van Kunst Ecoservice ingebracht.
Langzamerhand wordt duidelijk, dat de terechte weerstand van de bevolking tegen de voortdurende stankoverlast uiteindelijk tot resultaat zal leiden.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina