Vaste vergoeding kinderopvang moet prijsstijgingen dempen

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Om de steeds stijgende kosten in de kinderopvang in de hand te houden en de kosten voor de overheid te beperken, wordt de maximumuurprijs voor kinderopvang die voor overheidsvergoeding in aanmerking komt vanaf 2005 gefixeerd. Die vergoeding is gebaseerd op een kinderopvangprijs waar tachtig procent van de kinderopvangvoorzieningen in 2003 onder valt.

De uurprijzen worden elk jaar aangepast aan de verhoging van lonen en prijzen. Vanaf 2007 of 2008 wil het kabinet een overheidsvergoeding invoeren die wordt gebaseerd op een door de overheid vastgestelde normprijs voor kinderopvang. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De kinderopvang is de laatste jaren flink duurder geworden, met prijsverhogingen die boven het inflatieniveau liggen. Door de overheidssubsidie te maximeren op een tarief dat door de overheid is vastgesteld, verwacht het kabinet dat er druk op de prijzen zal ontstaan en het risico op verdere prijsstijgingen wordt verkleind. Het Wetvoorstel basisvoorziening kinderopvang dat in 2005 moet ingaan, gaat er vanuit dat de prijs voor opvang wordt bepaald door de vraag en niet langer door het aanbod. De overheidssubsidies worden voortaan rechtstreeks aan de ouders betaald en niet langer aan kinderopvanginstellingen. De kinderopvanginstellingen zullen ondervinden dat ouders in hun keuze voor een instelling kwaliteit én prijs zullen laten meewegen. De sterke groei van de kinderopvang geeft ouders een steeds grotere keuzevrijheid. De vergoeding die de ouders krijgen is wel afhankelijk van het inkomen en het aantal uren opvang. De maximumprijs voor buitenschoolse opvang die voor overheidsbijdrage in aanmerking komt, wordt stapsgewijs naar hetzelfde niveau gebracht als de maximumprijs voor dagopvang.

Kinderopvang moet volgens het kabinet worden betaald door ouders, werkgevers en de overheid samen. Het kabinet vindt het onjuist en ongewenst dat de overheid de verantwoordelijkheid van werkgevers om te betalen voor kinderopvang overneemt. De gedeeltelijke compensatie voor de ontbrekende werkgeversbijdrage wordt per 1 januari 2008 afgeschaft. Voor de periode 2005 tot en met 2007 komt er een overgangsregeling, waarbij de compensatie jaarlijks wordt afgebouwd. Het kabinet verwacht dat dit meer werkgevers zal stimuleren om bij te dragen aan kinderopvang. Het aandeel van werkgeversbijdragen aan kinderopvang wordt per 1 juli 2006 geƫvalueerd.

Het kabinet gaat ook een vergoeding voor kinderopvang geven aan zogenoemde oudkomers (mensen uit etnische minderheden die al langer geleden naar Nederland zijn gekomen), studenten en tienermoeders. Hiermee hoopt het kabinet deze groepen te helpen op weg naar toekomstig werk. De gemeenten krijgen geld om de ontbrekende werkgeversbijdragen te financieren. Oudkomers kunnen pas een beroep doen op een vergoeding voor kinderopvang als zij aan de wettelijke verplichting voldoen om een inburgeringscursus te volgen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wordt verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang, het overblijven. Hiervoor wordt vanaf 2005 zes miljoen euro en vanaf 2007 jaarlijks twaalf miljoen euro overgeheveld uit het kinderopvangbudget naar dit ministerie.

Het financieringsprobleem van 400 miljoen euro dat in het oorspronkelijke Wetsvoorstel basisvoorziening kinderopvang bestond, is opgelost. Dit komt door bovengenoemde maatregelen en door de 100 miljoen euro extra voor kinderopvang die is gereserveerd in het regeerakkoord. Verder heeft de lagere economische groei bijgedragen aan het verdwijnen van het tekort.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina