Politie Rotterdam-Rijnmond pakt in 2003 aanzienlijk meer daders

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Korpschef Aad Meijboom: ‘Alles uit de kast voor vei1igheid’. De Politie Rotterdam-Rijnmond kan terugkijken op een bijzonder succesvol jaar. Het korps pakte in 2003 tientallen procenten meer verdachten van strafbare feiten op dan met het Openbaar Ministerie was afgesproken in de zgn. prestatieafspraken. Korpschef Aad Meijboom zei vandaag in zijn nieuwjaarsbijeenkomst met de pers dan ook ‘alles uit de kast’ te halen voor veiligheid.

Als voorbeelden van de vernieuwende aanpak van het korps noemde hij onder meer de Actie Focus, de ASO-aanpak, de Horkenlijn, de Blauwe Verrassing, de Actie Hamerslag en het preventief fouilleren. Uit prognoses voor 2003 blijkt dat de Politie Rotterdam-Rijnmond (die als eerste korps in Nederland in februari van dit jaar een convenant afsloot met de Ministers van Justitie en BZK) de meeste landelijke en regionale doelstellingen ruimschoots heeft gehaald. Terwijl het aantal aangiften in 2003 licht is gedaald naar 120.000 (in 2002: 123.000) is het aantal aangeleverde verdachten bij het Openbaar Ministerie sterk toegenomen. Zo werden 6000 meer verdachten van misdrijven bij justitie aangeleverd dan in 2002 (een stijging met 29%), en werd het streefgetal van 24.000 zelfs nog met 2000 overschreden.

Het aantal verdachten van overtredingen steeg in 2003 naar ruim 32.000 (in. 2002: 21.000), een toename van 52%. De doelstelling voor 2003 (24.000) is hiermee ruimschoots gehaald. Voor drugs- en overlastgerelateerde feiten zijn in 2003 12.000 verdachten aangeleverd hij justitie, in plaats van de afgesproken 8.800, een stijging van 22%. Het aantal CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) steeg met 42.000 tot 845.000. Het aantal verdachten van geweldsmisdrijven dat bij justitie werd aangeleverd was in 2003 bijna 7.000 (in 2002: 4657), onder wie 25% jeugdige verdachten. De doelstelling om 15% jeugdige geweldplegers naar justitie te brengen, is dus gehaald. De stijging van het aantal verdachten van geweldsmisdrijven wordt grotendeels veroorzaakt door een sterke stijging van het aantal aangiften voor mishandeling en bedreiging. Een mogelijke verklaring hiervan is de sterk geïntensiveerde aandacht voor geweld achter de voordeur’. Elke interventie hierbij leidt bij het korps Rotterdam-Rijnmond tot vervolging. Voor de verdachten wordt tegelijkertijd een hulpverleningstraject ingezet, al dan niet onder dwang van het Openbaar Ministerie.

Aangiften en meldingen
Van de in 2003 opgenomen 120.000 aangiften kwamen er ruim 23.500 telefonisch of via Internet binnen. Hiermee maakt deze eenvoudige aangifteprocedure voor de inwoners van de politieregio Rotterdam-Rijnmond inmiddels bijna 20% van het totaal uit. Dat daarbij het aantal aangiften licht is gedaald, en dat uit onderzoek blijkt dat de aangiftebereidheid van slachtoffers is toegenomen, is een verheugende ontwikkeling te noemen, aldus korpschef Meijboom.

Het aantal aangiften van overvallen (- 23%) en van straatroof(- 11%) is in 2003 sterk gedaald. Ook het aantal aangiften van woninginbraken (9.193) daalde met 11%. De aangiften van diefstal uit of vanaf een auto daalden met 15% tot 24.168. Het aantal aangegeven diefstallen van of vanaf motorvoertuigen (4.204) was in 2003 20% lager dan in 2002 en ook van zakkenrollen werd aanzienlijk minder aangifte gedaan dan in 2002: - 26%. Een stijging is te constateren hij het aantal aangiften van geweldsdelicten, dat toenam met 12%. Het grootste deel hiervan betreft aangiften van bedreiging (+ 36%) en mishandeling (+ 13%).
Ook het aantal aangiften van fietsendiefstal steeg in 2003 (met 35% tot 12.236). Van vernieling werden 6% meer aangiften opgenomen (14.024). Het aantal telefonische meldingen bij het korps daalde in 2003 met 11% tot 818.939. Bij het noodnummer 1 12 kwamen voor de prioriteiten 1 & 2 (hoge prioriteit, zoals ongevallen met slachtoffers, overvallen en vuurwapengeweld) 66300 meldingen binnen, waarvoor in 83.4% binnen 15 minuten een wagen ter plaatse was. Voor de prioriteit 3 & 4 (lagere prioriteit, waaronder verkeers-stremmingen en diefstal uit auto), waarvan 137.900 meldingen werden gedaan, was in 84.9% van de gevallen politiehulp aanwezig binnen de 30 minuten. Bij deze ontwikkelingen kan nog worden vermeld dat het aantal dodelijke slachtoffers van misdrijven in de regio Rotterdam daalde van 41 in 2002 naar 30 dit jaar. Veel dodelijke slachtoffers vielen in de relationele sfeer.

‘Alles uit de kast’
Het korps heeft in het afgelopen jaar bewezen niet succes voor een vernieuwende aanpak te hebben gekozen. Zo keurde de rechter de harde ASO-aanpak van ‘scooterhufters’, waarbij na één waarschuwing scooters desnoods in beslag worden genomen, onlangs goed. Een aantal scooterrijders raakte zijn bezit voorgoed kwijt, anderen kregen een flinke boete. De Horkenlijn (die kan worden gebeld door politiemensen die op straat horkerig verkeersgedrag waarnemen) werd in de drie maanden dat de lijn bestaat 1160 keer gebeld, wat leidde tot 831 extra bekeuringen. Onder de codenaam Blauwe Verrassing werden bij acties in 2003 tientallen achterstallige boetes geïnd, horeca- en andere controles uitgevoerd en vele preventieadviezen gegeven. De Actie Hamerslag zorgde ervoor dat enkele tientallen ‘plankzaken’ bij het korps in zeer korte tijd werden weggewerkt.

De mogelijkheid in een aantal daartoe aangewezen gebieden preventief te fouilleren werd 85 keer toegepast, waarbij 24-000 personen werden gefouilleerd, 872 wapens in beslag werden genomen en 876 personen werden aangehouden. Het nut van preventief fouilleren werd vorige week nog eens bewezen toen bij een actie in Rotterdam-West bij één persoon negen vuurwapens en munitie werden aangetroffen. Tenslotte leverde de in het najaar van 2002 binnen het korps ingezette Actie Focus (met meer doelmatigheid en effectiviteit van het politiewerk als belangrijkste doel) het korps 100 extra dienders op straat op. Betere overheid bij samenwerking tussen ketenpartners
Veiligheid is een veelzijdig vraagstuk, waarvoor intensieve samenwerking tussen partners van groot belang is. Prestatieafspraken vormen daarbij een belangrijke basis omdat aandeel en inzet van elk van de partners goed zichtbaar wordt. Korpschef Meijboom stelde in dit verband de scepsis die landelijk is geuit tegen de invoering van prestatiecontracten, niet te delen. Integendeel, de ervaring in het korps Rotterdam Rijnmond is juist dat resultaatafspraken de organisatie dwingen om kritisch naar zichzelf en naar de overige partners in de veiligsheidsketen te kijken. De politie is één van de vele factoren die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de veiligheidsgevoelens. Daarom is goede samenwerking met alle partners bij de bestrijding van overlast en criminaliteit, een noodzakelijke voorwaarde. Voor de justitieketen kan in de regio Rotterdam-Rijnmond worden vastgesteld dat het begin daarvan goed is georganiseerd. De streefcijfers voor het aanleveren van verdachten worden ruimschoots gehaald. De volumeafspraken tussen het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur hebben gezorgd voor een spectaculaire toename van de zittingscapaciteit hij de rechtbank. Wanneer nu ook nog de celcapaciteit verder wordt uitgebreid, zal de tenuitvoerlegging van de straffen eveneens op orde zijn. Ook in de zorgketen is onlangs een begin gemaakt met prestatiecontracten. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan een sluitend pakket van maatregelen voor verschillende doelgroepen. De waarde van convenanten en prestatieafspraken is in de regio Rotterdam-Rijnmond inmiddels gebleken. Zo heeft het convenant met openbaar vervoersbedrijf RET (dat onder meer voorziet in het plaatsen van tourniquets bij de metro-ingangen en het inzetten van conducteurs in alle voertuigen) geleid tot meer veiligheid in het openbaar vervoer. Hetzelfde kan worden gezegd van het onlangs met de NS afgesloten convenant voor de Hoekse Lijn. Het convenant met de Rotterdamse dienst Stadstoezicht zorgt voor meer ‘schoon’ in de stad. Het convenant met de Belastingdienst zorgt voor praktische afstemming en vergroot daarmee wederzijds de effectiviteit van het optreden.

In het vorige week ondertekende convenant met het MKB is geregeld dat het midden- en kleinbedrijf zelf een aantal preventieve maatregelen neemt en stimuleert wat de politie in aansluiting daarop doet. Dat het werkt wanneer partners elkaar aan heldere afspraken houden, blijkt uit de resultaten op het Centraal Station, dat voor het eerst in jaren weer veilig wordt genoemd door de mensen die er dagelijks komen. Het blijkt ook uit de resultaten die zijn behaald in het Oude Noorden, waar de overlast in korte tijd sterk is teruggedrongen. Daarbij blijft de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers noodzakelijk, aldus korpschef Meijboom. ‘Veiligheidsconsumenten’ die ervan uitgaan dat ‘de politie het maar moet oplossen’, kunnen op weinig begrip rekenen van de Politie Rotterdam-Rijnmond. En juist daar scheppen convenanten ook duidelijkheid: ieders rol en verantwoordelijkheid worden erin vastgelegd.

Resultaten in 2004 voortzetten
Met voldoening kan het korps Rotterdam-Rijnmond dus stellen dat de gemaakte prestatieafspraken in 2003 ruimschoots zijn gerealiseerd. Daarmee gaat het korps door in 2004, maar het zal - samen met de partners - ook meer maatwerk gaan leveren, zowel bij toezicht als bij handhaving. Gezagsondermijnend gedrag wordt niet geaccepteerd. Er wordt ook opgetreden tegen kleine vergrijpen. Preventieve fouilleeracties zijn een bruikbaar instrument gebleken, dat het korps blijft toepassen. Het ‘flying squad’ (dat in 2003 42 keer in actie kwam) zal in 2004 opgaan in de nieuw te vormen ROG, de Regionale Ondersteunings Groep. Vanzelfsprekend is het, naast het behalen van goede resultaten, van groot belang dat de burgers ook op straat het effect van het politieoptreden merken. Het korps zal zich daarom eerst en vooral blijven richten op personen die veel overlast en criminaliteit veroorzaken, veelplegers en risicojongeren. De persoonsgerichte aanpak heeft zijn waarde bewezen en daar gaat de politie Rotterdam-Rijnmond dus mee door.
Burgers en ketenpartners zul.1 en actief worden benaderd met informatie over wat ze van het korps mogen verwachten. De maandresultaten die in 2003 al regionaal op Internet verschenen, zullen in 2004 ook per district op Internet te zien zijn. Met gericht lokaal onderzoek zal de tevredenheid van de bevolking over de afhandeling van aangiften en meldingen worden gemeten.

Twee maal per jaar zullen de buurtagenten bijeenkomsten organiseren waar zij in rechtstreeks contact met de burgers ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen beantwoorden. Het politiekorps Rotterdam-Rijnmond gaat in 2004 door op de in 2003 ingeslagen weg.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina