12 miljoen te kort voor gemeente Goeree-Overflakkee

Bezuinigen. Je hoort het overal. Zelfs het huidige bezuinigingsproces bij de gemeente Goeree-Overflakkee moet worden aangescherpt. De gemeente heeft zo'n 12 miljoen euro te kort. En daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Dit blijkt uit een schrijven van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Het college zal tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 30 mei 2013 met de raad praten over hoe het tekort kan worden aangepakt. Duidelijk is dat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt door de gemeenteraad. De gemeente staat voor de opdracht om de gemeentebegroting structureel sluitend te maken. Dit dient gerealiseerd te zijn met ingang van 2016. Het betreft een ombuigingsoperatie van circa 12 miljoen euro op een totale begroting van circa 106 miljoen euro.

Hoe kan worden bezuinigd?
Met betrekking tot de bestaande budgetten is allereerst intern gekeken naar de mogelijkheden om te bezuinigingen. Het betreft hier het ophalen van de quick wins. Vervolgens is met behulp van een externe adviseur het proces vervolgd door het uitwerken van twee sporen.

  • De resultaten van Spoor 1: analyse van de vaktechnisch financiële mogelijkheden;
  • De resultaten van Spoor 2: een uitwerking van het gemeentelijk wettelijk takenpakket, waarbij wordt aangegeven wat het verschil is tussen het wettelijk minimum en het huidige budget.

Verder zijn in deze rapportage de eerdere resultaten van de opgehaalde quick wins opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 7 mei jongstleden op één uitzondering na ingestemd met alle voorstellen. Dit betekent dat een structurele bezuiniging te realiseren is van € 5 tot € 6 miljoen.

Het vervolgproces
In de Kadernota 2014 worden de resultaten van de geïnventariseerde bezuinigingen opgenomen en voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad deze overneemt, zal de provincie Zuid-Holland de begroting voor 2013 alsnog goedkeuren. Voor het ontvangen van een goedkeurende verklaring voor de begroting van 2014 is het noodzakelijk dat de jaarschijf 2016 van de meerjarenbegroting sluitend is. Dit is nog niet het geval. Het resterende bedrag van € 7 miljoen moet gevonden worden in de discussie met de raad over de strategische kern (Spoor 3), de bedrijfsvoering en de theoretische besparingen uit Spoor 2.

Het college heeft voorgesteld om de raad mee te nemen in een interactief proces om dit te realiseren. Allereerst wordt de gemeenteraad gevraagd een keuze te maken met betrekking tot de autonome taken die tot de strategische kern van de gemeente behoren. Vervolgens ontvangt de raad voorstellen tot het bezuinigen op de taken die niet of minder tot de strategische kern van de gemeente behoren.