Aan de slag met het afvalwaterplan

logo-hdDe gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta gaan aan de slag met een integraal plan voor de riolering en zuiveringen op Goeree-Overflakkee: het afvalwaterplan. Vanuit het Bestuursakkoord Water is in een samenwerkingsovereenkomst afgesproken dat we op Goeree-Overflakkee samen de doelen en ambities in de afvalwaterketen vastleggen, zodat we de meest doelmatige keuze maken: wat is het gewenste kwaliteitsniveau en hoeveel geld mag dat kosten?

Uitgangspunt is dat de gemeente blijft zorgen voor het rioleringssysteem en het waterschap voor het zuiveren van het rioolwater verantwoordelijk blijft. De kansen voor de besparingen liggen daarom vooral op het vlak van het rioolstelsel zelf, organisatorische samenwerking en door kennis en innovatie met elkaar te delen.

Hierdoor zullen werkzaamheden en investeringen in de toekomst beter op elkaar afgestemd zijn en wordt het beheer van de afvalwaterketen geoptimaliseerd.

De basis voor de intensieve samenwerking in de afvalwaterketen vormt het in 2011 geformuleerde Bestuursakkoord Water. Daarin zijn landelijk afspraken gemaakt tussen gemeenten en waterbeheerders om door intensieve samenwerking een verminderde kostenstijging van € 380 miljoen in 2020 te bereiken. Bovendien krijgt, door de intensieve samenwerking tussen de gemeente en de waterbeheerder in de afvalwaterketen, de waterkwaliteit een impuls.