Afspraken over natuurbescherming in het deltagebied gebundeld

Het Natura 2000-ontwerpbeheerplan voor de Deltawateren, de grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, is gereed. Van 19 juni tot en met 30 juli 2015 is het mogelijk een zienswijze in te dienen op het plan.

Zeven grote wateren in de Delta zijn definitief aangewezen als Natura 2000-gebied en hiermee onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden. Het gaat om de Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe. Voor de bescherming van de bijzondere natuur in deze gebieden is het Beheerplan Deltawateren opgesteld, met een looptijd van zes jaar. In het beheerplan staan regels om menselijke activiteiten te combineren met maatregelen voor de bescherming van onder andere vogels, trekvissen, zeezoogdieren en hun leefgebieden. Het doel is het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit.

Brede betrokkenheid
Als grootste beheerder stelt Rijkswaterstaat, namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Beheerplan Deltawateren op voor de beheerperiode 2015-2021. Dit gebeurt samen met de andere bevoegde gezagen: het ministerie van Economische Zaken en de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Daarnaast zijn partijen uit de regio betrokken, zoals de visserij-, industrie, binnenvaart- en recreatiesector, terreinbeheerders, natuur- en milieuorganisaties en lokale overheden. Zij kennen het gebied als geen ander en denken praktisch mee. Hiermee ontstaat een brede betrokkenheid en draagvlak voor het plan.

Kitesurfzones aangewezen
In een beheerplan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn. Hierbij staat de balans tussen beschermen, gebruiken en beleven centraal. Het streven is om activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan zonder dat dit het realiseren van de natuurdoelen in gevaar brengt. Omdat de Deltawateren al jarenlang beschermd natuurgebied zijn, verandert er met het beheerplan niet veel. Om de rust voor vogels en zeehonden te waarborgen, komen in de Westerschelde en het Grevelingenmeer enkele gebieden bij waar activiteiten niet zijn toegestaan. In de Oosterschelde gaat juist een gebied open (het Oliegeultje) waardoor het mogelijk is om rond de Roggenplaat te varen. Daarnaast zijn dijktrajecten aangegeven die gesloten zijn voor fietsverkeer, bijvoorbeeld omdat er vlakbij belangrijke hoogwatervluchtplaatsen of broedgebieden zijn. Verder zijn in het beheerplan kitesurfzones voorzien op vijftien locaties in de Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen en Haringvliet. Het is straks mogelijk om bij elke windrichting in het deltagebied te kitesurfen. De gesloten gebieden en kitesurfzones worden vastgelegd in zogenaamde toegangsbeperkingsbesluiten.

Zienswijze
Het ontwerpbeheerplan ligt vanaf 19 juni tot en met 30 juli 2015 ter inzage. In deze periode is het mogelijk op het plan te reageren. Het ontwerpbeheerplan en achtergrondstukken zijn te vinden op www.platformparticipatie.nl/deltawateren. Via het zienswijzenformulier op de site kunnen voor alle gebieden zienswijzen worden ingediend. De stukken zijn ook in te zien bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag, Rijkswaterstaat in Rotterdam, Middelburg en Terneuzen en in Het Rondeel (bestuurscentrum van de gemeente Goeree-Overflakkee) in Middelharnis. De zienswijzen worden verwerkt in een nota van antwoord. Hierna stellen de bevoegde gezagen het eventueel aangepaste beheerplan vast. Naar verwachting gebeurt dit komend najaar.

Informatieavonden
Rijkswaterstaat organiseert drie informatieavonden. Op dinsdag 30 juni in Restaurant Grevelingen in Bruinisse, op donderdag 2 juli in Restaurant 't Schippershuis in Numansdorp en op dinsdag 7 juli in hotel Van der Valk in Goes. Geïnteresseerden kunnen tussen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen. Er zijn deskundigen van het beheerplan aanwezig om vragen te beantwoorden. Om 20:00 uur is er een centrale presentatie.

Meer informatie over het Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren en de mogelijkheden om te reageren, is te vinden op www.platformparticipatie.nl/deltawateren en op www.rwsnatura2000.nl.