Afspraken over verbeteren waterkwaliteit Grevelingen

logo_provincieHet ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland en de waterschappen Scheldestromen, Hollandse Delta en Brabantse Delta hebben afspraken gemaakt voor het terugbrengen van getij op de Grevelingen en het zout van het Volkerak-Zoommeer in combinatie met de noodzakelijke zoetwatervoorziening ('eerst het zoet, dan het zout'). Afgesproken is de planning en financiering van de maatregelen nader uit te werken.

De afspraken voor het terugbrengen van het getij en het in stand houden of verbeteren van de zoetwatervoorziening zijn vastgelegd in twee bestuursovereenkomsten en worden voorbereid in het 'programma Ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer'. De bekostiging van het programma, waarvan de kosten worden geraamd op 168 miljoen euro, is nog niet rond, maar met deze overeenkomsten wordt wel een eerste stap gezet. De drie provincies zeggen toe om gezamenlijk 20 miljoen euro bij te dragen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal zich inspannen voor een bijdrage van 30 miljoen euro. Verder worden Europese subsidiemogelijkheden benut en wordt bekeken hoe private partijen kunnen bijdragen.

Waterkwaliteit
In de Grevelingen breiden zuurstofarme waterlagen zich steeds verder uit en het Volkerak-Zoommeer heeft last van blauwalgenplagen. In de Ontwerp Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer die in oktober is vastgesteld heeft het Rijk aangegeven dat er geen zicht is op autonome verbetering van de waterkwaliteit van de Grevelingen. Het terugbrengen van getij via een doorlaat in de Brouwersdam biedt de meest duurzame oplossing voor deze problematiek.

Het Volkerak-Zoommeer heeft al vele jaren last van onder meer blauwalgenplagen. De afgelopen jaren is sprake van een lichte verbetering van de waterkwaliteit door onder andere de vestiging van de Quaggamossel, maar het is onduidelijk of deze kwaliteitsverbetering zich doorzet. In 2014 was er bijvoorbeeld toch weer sprake van blauwalgenplagen. De waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer kan duurzaam worden verbeterd door de aanleg van een doorlaat in de Philipsdam. Hierdoor komt vanuit de Oosterschelde beperkt getij terug op het Volkerak-Zoommeer en kan dit bekken weer zout worden. Voordat het zover is moeten eerst maatregelen worden genomen waarmee de zoetwatervoorziening voor deze regio wordt gegarandeerd, want de afspraak is: eerst het zoet, dan het zout!

Impuls regionale economie
Een duurzame verbetering van de waterkwaliteit zien de partijen als een belangrijke impuls voor de versterking van de regionale economie en de ecologie in het gebied en daarmee de regionale economie. Met de afspraken ontstaan concrete mogelijkheden om samen met marktpartijen en gebruikers de maatregelen te realiseren. De verbeterde waterkwaliteit is goed voor de landbouw, natuur, recreatie en toerisme, schelpdierteelt en de kwaliteit van de leefomgeving.

Financiering en planuitwerking
De voorbereiding van het voorgenomen 'Programma ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer' gebeurt in verschillende fasen. Elke fase wordt afgerond met een gezamenlijk besluit over de voortzetting van het programma. Door deze stapsgewijze werkwijze blijven risico's beperkt. Met de ondertekening start de voorbereidingsfase: in deze fase moet de bekostiging van het programma rond komen en wordt een private partij geselecteerd die de planuitwerking (en in een latere fase de uitvoering) van de maatregelen ter hand zal nemen. Ook voor de nodige zoetwatermaatregelen zullen samenwerkingsovereenkomsten moeten worden gesloten. De regionale partijen werken deze afspraken verder uit.