Centrumplan Ooltgensplaat

Al sinds 2006 is er overleg tussen de gemeente Oostflakkee en woningbouwvereniging 'Beter Wonen' in Ooltgensplaat over de bouw van het zogeheten Centrumplan. Dit plan omvat de nieuwbouw van openbare basisschool 'de Regenboog', verenigingsgebouw ' 't Centrum', sportzaal 'D'n Boagaerd' en peuterspeelzaal 'Olleke Bolleke'.

Recent besloten de twee partijen niet langer samen te werken om dit plan te realiseren. De samenwerking levert volgens beiden geen meerwaarde op voor het plan.

De belangrijkste reden voor de beëindiging van de samenwerking is dat er geen financieel of economische voordeel te behalen is wanneer de twee partijen gezamenlijk zorg gaan dragen voor de realisatie van het plan. De gemeente Oostflakkee heeft daarom in goed overleg besloten om zelfstandig verder te gaan. Dit betekent onder meer dat de gemeente de opdrachtgever wordt voor de bouw.

In februari 2010 stelde de gemeenteraad het benodigde budget beschikbaar voor het plan. Ook stelden zij op dat moment de locatie voor het nieuwe gebouw vast. Aan de Weesmolenstraat komt het gebouw waar de basisschool, de sportzaal, het verenigingsgebouw, de bibliotheek en de peuterspeelzaal een nieuw onderdak krijgen.

Realisatie
Het college van burgemeester en wethouders heeft recent een nieuwe projectorganisatie ingesteld zodat er voortvarend aan de slag gegaan kan worden. Dit betekent echter niet dat er al snel gestart kan worden met de bouw. De procedures die moeten worden doorlopen nemen bijna een jaar in beslag. Wanneer hierin geen vertraging komt kan in maart 2011 met de bouw worden. Het gebouw kan dan in het voorjaar van 2012 in gebruik worden genomen.

Om het gebouw zo goed mogelijk af te stemmen op de gebruikers is veel aandacht besteed aan het ontwerp. Alle partijen die aan het plan deelnemen zijn hierbij betrokken. Op dit moment ligt het ontwerp ter goedkeuring voor aan de betrokken partijen. Binnenkort wordt het ontwerp op de website van de gemeente Oostflakkee gepubliceerd: www.oostflakkee.nl.  

Samenwerking
De gemeente en de woningbouwvereniging gaan wel samenwerken voor de bouw van zorgwoningen op de locatie van het huidige verenigingsgebouw. Hierover moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om een convenant af te sluiten voor een structurele financiële bijdrage van de woningbouwvereniging voor de exploitatie van een ontmoetingsruimte/dienstencentrum in het nieuwe Centrumplan. Dit ligt in het verlengde van de Prestatieafspraken 2010 die de gemeente maakte met alle woningbouwverenigingen van Oostflakkee.