Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Comité Ouddorp is boos op wethouder Markwat

Foto
Typisch geval van u vraagt en voor het onderzoeksbureau: wij draaien.

Het comité 'Ouddorp is van ons allemaal' wil meer gekend worden in de besluitvorming over de inrichting van het dorpscentrum van Ouddorp. In een brief aan de gemeenteraad beschuldigen voorzitter Jan Floresteijn en secretaris Raymond de Busschère van het comité wethouder Markwat van Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling er zelfs van hen bewust onjuist te hebben geïnformeerd.

De Gebiedsvisie centrum Ouddorp gaat over de herinrichting van het dorpscentrum. In april vorig jaar was er een openbare presentatie van de plannen, die zeer druk werd bezocht. Daarna ontstond onrust en werd het comité 'Ouddorp is van ons allemaal' opgericht en aan de projectgroep toegevoegd. Ook de Dorpskerk kwam erbij. De overige leden bestonden uit een afvaardiging van de BIZ Ouddorp Centrum, de Dorpsraad, Eilandmarketing en de Veero, die de belangen behartigt van recreatieondernemers op Goeree-Overflakkee.

Donderdag 8 februari 2024 was er weer een inloopbijeenkomst in Dorpstienden. Daarin is, naast de inrichting van het centrum, ook gesproken over de plannen met het schoolgebouw van school De Westhoek, dat aan opknappen of vervangen toe is. Een van de door de gemeente geopperde mogelijkheden is om de school en dorpsgebouw De Dorpstienden samen te voegen in een nieuw te bouwen dorpshuis. Daarover en over de mogelijke locatie is het comité, naar eigen zeggen, echter nog niet ingelicht. Ook kregen ze, volgens de brief, niet de mogelijkheid om voor 8 februari te overleggen met de projectgroep die over het schoolgebouw gaat. Volgens brieven van voorzitter Jovelle Verboom-van der Leeuw van de BIZ en het comité is het participatieproces voor de Dorpstienden en de school 'niet transparant en constructief verlopen'. Het comité 'Ouddorp is van ons allemaal' spreekt in hun brief zelfs van bewuste misleiding: "Voor aanvang van het onderzoek zijn de doelstellingen op die wijze gecreëerd, dat Dorpstienden als enige haalbare locatie MOET worden aangewezen", staat in de brief te lezen. "Typisch geval van u vraagt en voor het onderzoeksbureau: wij draaien. Wie worden er hier overduidelijk misleid?"

Polariserende rol
Het bestuur van het comité 'Ouddorp is van ons allemaal' schrijft ook al eerder van de gemeentesecretaris te hebben gehoord dat ze een polariserende rol innemen binnen de projectgroep Gebiedsvisie Ouddorp. Een opmerking die zij als kwetsbaar hebben ervaren.

“Wij zijn bijzonder teleurgesteld over de wijze waarop de gemeente Goeree-Overflakkee met haar burgers omgaat”, staat in de brief te lezen, die ook is terug te vinden via Notubiz.

Ook het mogelijk autovrij maken van de Ring roept emoties op. De situatie was voor TOG en CDA reden om 25 januari vragen te stellen in de gemeenteraad over de voortgang van het participatieproces en de communicatie naar de projectgroep. Volgens Floresteijn en De Busschère van het comité heeft wethouder Markwat de raad daarop bewust onjuist geïnformeerd: “Het is echt bedroevend dat een wethouder van de SGP, waarvan men behoudende eerlijkheid mag verwachten, op dergelijke wijze alle zaken omdraait en daardoor de projectgroep in een kwaad daglicht stelt. De gemeente heeft zich laten kennen als een onbetrouwbare partner."

Afstand
De gemeente zegt desgevraagd met klem afstand te nemen van de uitspraken die het comité in de brief doet. Ook betreurt de gemeente de aanpak van het comité bij het versturen van de brief. “Op maandag 5 februari vond een gesprek plaats, in aanwezigheid van wethouder Markwat, vertegenwoordigers van de gemeente, de projectgroep Gebiedsvisie Centrum Ouddorp, waaronder het comité”, schrijft een woordvoerder van de gemeente. “Het doel van dit gesprek was om terug te blikken op een eerder gesprek, zaken uit te spreken en nader tot elkaar te komen. Het is voor de gemeente erg teleurstellend dat pas tijdens het gesprek de al ingeleverde brief werd aangekondigd, zonder dat de wethouder en andere aanwezigen op dat moment kennis konden nemen van de inhoud ervan. Juist gezien de aard en de inhoud van de brief vindt de gemeente dat niet gepast.”

De gemeente wil het gesprek met het comité en andere partijen juist op een transparante en constructieve manier voeren, om zo tot een goede gebiedsvisie voor het centrum van Ouddorp te komen. Het doel hiervan is om het mooie centrum van Ouddorp vitaal te houden, met voorzieningen die aansluiten bij wat de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen nodig hebben en willen, zowel nu als in de toekomst.

Enquête
De gemeente zegt een visie voor het centrum te willen ontwikkelen die zoveel mogelijk mensen aanspreekt. Daarom worden een inloopbijeenkomst en een enquête georganiseerd onder alle inwoners van Ouddorp en andere geïnteresseerden. Daarin kunnen deelnemers aangeven wat zij nu aantrekkelijk vinden aan het centrum en wat beter kan. Ook kunnen zij hun mening geven over het autoverkeer in het centrum. [LINK

De uitkomsten van de enquête zullen door de gemeente, samen met de projectgroep Gebiedsvisie Centrum Ouddorp en met alle eerder opgehaalde meningen en scenario’s, worden verwerkt in de concept gebiedsvisie voor het centrum. De gebiedsvisie zal daarna ter inzage worden gelegd voor alle inwoners en andere geïnteresseerden. Zoals gebruikelijk is er op dat moment de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Vervolgens wordt de conceptvisie voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij het uiteindelijke besluit bij de gemeenteraad ligt.