Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Duinwater in overvloed

Foto

De winter van 2023 was een bijzondere periode voor wat betreft de regenval. In de maanden oktober tot en met december 2023 viel er 461 mm regen, dat is extreem veel. De gemiddelde regenval in deze periode van het jaar is 258 mm. Dit is dus 20 cm extra regen. Ook de maanden daarna, januari en februari, bleven erg nat door de vele regenval.

Door deze extreme regenval steeg het grondwater in de duinen tot ongekende hoogte. De 20 cm extra regenval in de laatste 3 maanden van 2023 leidde tot een verhoging van de grondwaterstand van 60 cm. En omdat het grondwater uit het hoge duin naar de lager gelegen duinvalleien stroomt, kan het grondwater in de duinvalleien wel met 1 meter stijgen in 3 maanden tijd. De stijging van het grondwater komt bovenop de stijging van het grondwater die normaal gesproken al optreedt in de wintermaanden (dit is enkele decimeters).

Wat zijn de gevolgen?
Veel duinvalleien veranderden door de extreme regenval in duinmeertjes met een flinke plas water. Op diverse plaatsen staan de wandel- en fietspaden onder water en kunnen bezoekers van het duingebied hun bekende wandel- of fietsrondje niet meer maken. In het duingebied Duin- en Kruidberg is de strandopgang al maanden onbereikbaar door de hoge waterstand. Duinbeheerders informeren de bezoekers, maar hebben de grootste moeite om alles in goede banen te leiden.

Wat zijn de positieve gevolgen?
Voor de natuur heeft deze extreme regenval veel positieve gevolgen. De zoetwaterbel onder de duinen is goed aangevuld en er is nu voldoende water tot ver in de zomer voor de plantengroei in de vochtige duinvalleien. De duinmeertjes zijn ook aantrekkelijke plekken geworden voor padden, kikkers en salamanders om hun eitjes neer te leggen. En langs de binnenduinrand zien we weer water stromen door de duinrellen. Daar profiteren de waterinsecten van.

In de duingebieden die worden gebruikt voor de drinkwaterproductie konden de waterleidingbedrijven gebruik maken van het regenwater voor de productie van drinkwater. Zij hoefden minder rivierwater te infiltreren in het duingebied.

Maar er zijn ook nadelen
Op diverse plaatsen moest het maaibeheer worden stopgezet, omdat de bodem te drassig werd. Dit leidt tot verruiging van de duinvalleien wat nadelig is voor bijzondere plantensoorten als de moeraswespenorchis of parnassia. In IJmuiden zijn bij het wegpompen van water (om de weg en parkeerplaats droog te krijgen) helaas salamanders gesneuveld. En we moeten even afwachten of al het leven dat overwintert in de bodem (zoals de poppen van vlinders) deze extreme neerslag heeft overleefd. Daarnaast is er schade is te zien in de woonbebouwing langs de randen van het duingebied. Daar zorgen de stijging van het grondwater en het afstromend regenwater uit het hoge duingebied voor schade aan de huizen.

Een uitdaging wordt het nog om al dit regenwater langer vast te houden voor gebruik in droge zomers. Bijvoorbeeld door aanleg van (ondergrondse) zoetwatervoorraden.