Eerste maatregelen Waterplan Goeree-Overflakkee van start

Foto

Op diverse plaatsen zijn projecten in voorbereiding als onderdeel van het Waterplan Goeree-Overflakkee. Een van de projecten betreft de verbetering van het watersysteem rond de kern Melissant. Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta neemt eind mei 2009 een besluit over deze maatregel. De kosten worden gedeeld door de gemeente Dirksland en waterschap Hollandse Delta.

De besluitvorming over de maatregel in Melissant markeert de overgang van de bestuurlijke voorbereiding naar de uitvoeringsfase. Begin maart stelde de gemeenteraad van Middelharnis het Waterplan Goeree-Overflakkee vast. De besturen van de drie andere gemeenten en het bestuur van Hollandse Delta gingen al eerder akkoord.

Doel van het Waterplan
Doel van het Waterplan is te zorgen voor voldoende ruimte voor oppervlaktewater binnen de gemeentegrenzen om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen. Het tweede hoofddoel is de zorg voor een goede waterkwaliteit, zodat voor mensen, dieren en planten een aantrekkelijker leefklimaat ontstaat. Per gemeente is een aantal maatregelen vastgesteld.

Start uitvoering maatregelenprogramma 
De uitvoering van het maatregelenprogramma is inmiddels gestart. Met name in Goedereede en Dirksland is de voorbereiding van diverse projecten al in een behoorlijk ver stadium. Het project in Melissant betreft het verbeteren van het watersysteem in de polder Oud-Melissant. Er komt meer ruimte voor water, zodat er bij langdurige of hevige regenval minder wateroverlast is in de dorpskern. Ook worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het bosgebiedje ten westen van de dorpskern wordt hierdoor gevarieerder en aantrekkelijker. Het streven is het project komend najaar op te leveren.

Voor het gebied ten zuiden van de kern Dirksland wordt momenteel nagedacht over de aanleg van nieuwe waterpartijen. Er is een koppeling mogelijk met woningbouw en het realiseren van een landgoed. De gemeente en het waterschap hebben gezamenlijk een plan uitgewerkt. De projectontwikkelaar van de zuidrand is verantwoordelijk voor de uitvoering. Aanleg van de waterpartij is eind 2009/begin 2010 gepland. Uitvoering van dit plan zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit. Ook wordt een goede basis gelegd voor een aantrekkelijke woonomgeving.

In de gemeente Goedereede wordt onder meer gewerkt aan het project Stellebos. In dit bos, ten westen van Stellendam, ligt een watergang met een slechte waterkwaliteit. Er komen regelmatig klachten binnen over stankoverlast. Door het verruimen van de watergang en de aanleg van natuurvriendelijke oevers moet de waterkwaliteit in dit gebied verbeteren.

In de gemeente Middelharnis is in Stad aan 't Haringvliet een project in voorbereiding voor de realisatie van een nieuwe inlaatvoorziening. In de gemeente Oostflakkee zijn nog geen projecten in voorbereiding genomen.