Geldersedijk Zuiddijk tussen Dirksland en Herkingen naar 60 km

Foto

Waterschap Hollandse delta gaat de snelheid op de Geldersedijk-Zuiddijk tussen Dirksland en Herkingen verlagen naar 60 km per uur. Dit met als doel het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Snelheid
Ter ondersteuning van het verlagen van de snelheid worden verkeersremmende maatregelen aangebracht. Dit zijn plateaus en drempels met een hoogte van 8 cm of alleen markering.

Voorrang
Op de aansluitingen met andere (openbare) wegen wordt de bestaande voorrangsregeling opgeheven. De bijbehorende bebording en verkeerstekens op de weg worden verwijderd. Ter plekke van deze aansluitingen wordt een plateau aangelegd om daar de gelijkwaardigheid van de kruising extra te benadrukken.  Een uitzondering hierop zijn de stoepen bij de aansluiting met het Korte Wegje. Het zicht bij deze kruising is niet optimaal, de voorrangsregeling blijft hier dan ook van kracht.

Bezwaar
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking (10 juli 2018), tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk