Gemeenteraad Dirksland blijft voorstander van fusie

De gemeenteraad van Dirksland heeft nog steeds een uitgesproken voorkeur voor herindeling. Dat is de uitkomst van een discussie tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 februari 2009. De raad ziet er geen heil in om nu nog verder te praten over het onderzoeken van alternatieven.

De gemeenteraad besprak de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 19 januari 2009. Daarin wordt de instelling van de commissie Schutte aangekondigd die advies moet uitbrengen, waarin is nagegaan hoe te komen tot een gemeente Goeree-Overflakkee per 1 januari 2012. De raadsleden willen het gesprek met de commissie Schutte op een zo open mogelijke manier aangaan.

De gemeenteraad heeft er begrip voor dat de provincie met dit standpunt gekomen is, omdat de vier gemeenten in de achterliggende jaren kennelijk niet in staat zijn gebleken een eensluidend standpunt te formuleren over de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van het eiland.

De raad van Dirksland vindt het op dit moment niet opportuun verder te discussiëren over de vraag of er een onderzoek moet komen naar één ambtelijke organisatie en de bijpassende bestuursvorm. Een gesprek tussen de vier gemeenteraden in een later stadium wordt wel gewenst door de gemeenteraadsleden, bijvoorbeeld nadat het advies van de commissie Schutte bekend is.