Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Goeree-Overflakkee werkt aan mobiliteitsplan na input van inwoners

Foto

De gemeente Goeree-Overflakkee streeft ernaar om voor iedereen goed bereikbaar te zijn en te blijven. Om dit te realiseren werkt de gemeente samen met bureau Kragten aan een mobiliteitsvisie en -plan. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben de afgelopen periode hun mening en ideeën kunnen delen met de gemeente. Velen hebben in februari 2024 een enquête over bereikbaarheid en mobiliteit ingevuld.

De uitkomsten van de enquête zijn nu al te raadplegen via praatmee.goeree-overflakkee.nl.

De verzamelde informatie zal worden opgenomen in de mobiliteitsvisie. Deze visie biedt een duidelijk beeld van de huidige situatie op Goeree-Overflakkee en dient als basis voor het mobiliteitsplan.

Enquête en gesprekken
In de enquête konden inwoners vragen beantwoorden met betrekking tot reisgedrag, meest gebruikte vervoersmiddelen, routes, positieve voorbeelden en knelpunten in het verkeer. In totaal hebben 943 mensen de enquête ingevuld.

Daarnaast vonden gesprekken plaats met verschillende partijen zoals wegbeheerders (provincie, waterschap en Rijkswaterstaat), politie, scholen, wijkraden, vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, gemeenteraadsleden en beleidsmakers van de gemeente zelf. Tijdens deze gesprekken zijn successen, verbeterpunten en knelpunten besproken.

Eerst een visie, dan een plan
De resultaten van de enquête en de gesprekken zullen worden verwerkt in de mobiliteitsvisie. Deze visie zal aantonen wat er goed gaat, wat er verbeterd kan worden, wat moet veranderen en waar prioriteit aan gegeven moet worden. De mobiliteitsvisie zal in juni in de vorm van een video worden gepresenteerd.

Het mobiliteitsplan zal het beleid voor verkeer, mobiliteit en bereikbaarheid op het eiland bevatten. Dit plan zal verder worden uitgewerkt voor de zomer, in afstemming met andere programma's zoals de omgevingsvisie. De gemeente zal met maatschappelijke partners bespreken welke rol zij kunnen spelen bij de uitvoering. Gedurende deze fase zullen inwoners en belanghebbenden opnieuw de mogelijkheid krijgen om deel te nemen. Er zullen straatinterviews worden gehouden in verschillende dorpen en er zullen werkateliers worden georganiseerd met dezelfde partijen als eerder genoemd.