Henk Bleker op werkbezoek Zuidwestelijke Delta

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is geïnformeerd over de kansen voor economische ontwikkeling en innovatie in de delta. Dat gebeurde tijdens zijn werkbezoek aan de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta maandag 13 februari 2012.

De regionale overheden in de stuurgroep maakten, samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties, duidelijk dat de regionale partijen bereid zijn fors te investeren, maar dat daarvoor wel richtinggevende Rijksbesluiten nodig zijn.

Regionale partijen hebben gezamenlijk een heldere visie voor de regio geformuleerd: een duurzaam veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. De stuurgroep heeft bij de concrete uitwerking ervan ontdekkingen gedaan, die ook een oplossing vormen voor de opgaven voor waterveiligheid en goede zoetwatervoorziening op lange termijn. De staatssecretaris is in die oplossingen geïnteresseerd vanuit zijn rol als opdrachtgever voor het gebiedsgerichte deelprogramma Zuidwestelijke Delta binnen het Deltaprogramma. Goede waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn voor de regio zelf belangrijke randvoorwaarden. Bovendien bieden de oplossingen grote kansen voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling én voor ecologie en innovatie.

Regio wil investeren
De provincies, waterschappen, gemeenten en ondernemers in de landbouw, visserij en (watersport)recreatiesector staan te popelen om een bijdrage te leveren. Voorzitter van de stuurgroep, Johan van den Hout, benadrukte dat, wanneer de overheden investeren in het weer gezond maken van de meren ook wel ‘bekkens' genoemd, er snel een veelvoud aan private investeringen volgt. Tijdens het gesprek met de staatssecretaris kwam duidelijk naar voren wat nu nog de grote belemmering is: onduidelijkheid over de toekomst van de meren in het gebied. Om de ontwikkeling van de regio weer mogelijk te maken, zijn richtinggevende besluiten van het Rijk nodig. Dit was ook de conclusie die staatssecretaris Bleker trok uit het gesprek.

Gezond water
Wat is het plan? Regionale overheden, maatschappelijke partijen en private investeerders willen het Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer weer gezond maken. Dat is voor ondernemers de voorwaarde om in de regio te investeren. Het zoute Grevelingenmeer kampt met een zuurstofloze bodem en in het zoete Volkerak-Zoommeer veroorzaken blauwalgen elke zomer stankoverlast en is het water niet meer bruikbaar voor de landbouw en industrie. Door de twee bekkens weer met elkaar en met de zee te verbinden, komt er (beperkt) getij terug. Dit verbetert de waterkwaliteit en levert ook nieuwe economische kansen op. Een open verbinding maakt het gebied immers nog aantrekkelijker voor de watersport, geeft ruimte aan de schelpdierkweek en het biedt kansen voor het opwekken van schone energie uit het getij.

Bovendien zorgt de verbinding van de twee meren voor meer veiligheid. De bekkens kunnen dan namelijk worden gebruikt voor tijdelijke berging van rivierwater op kritieke momenten dat de zeekeringen gesloten zijn vanwege storm op zee.

Ambitie: start voor de zomer
Deze plannen illustreren hoe samenhangend de besluitvorming is als het gaat om de wateren in de Zuidwestelijke Delta. Dit vraagt om een integrale weging van de verschillende besluiten die genomen moeten worden. De regio bepleit dan ook een gecoördineerde aanpak door het Rijk. Bleker gaf aan dat de besluiten die genomen moeten worden, parallel moeten lopen aan de landelijke beslissingen die voortkomen uit het Deltaprogramma. Dit betekent uiterlijk in 2014. De staatssecretaris beaamde dat koersbepalende besluiten nu nodig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van structuurschets(en). Daarvoor zou dan nog voor de zomer een startbeslissing genomen kunnen worden. Tegelijkertijd kunnen de regionale overheden al met een aantal ‘altijd goed' maatregelen aan de gang. Een en ander zal Bleker bespreken met zijn collega-staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Een veilige, veerkrachtige en vitale delta
De Zuidwestelijke Delta omvat heel Zeeland, het zuidelijke deel van Zuid-Holland en het westelijke deel van Brabant. Het is een uniek gebied: zee en rivieren komen hier samen, land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Water is hier de economische motor en zorgt voor volop kansen voor innovaties en ontwikkelingen. De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, ondernemers en maatschappelijke partijen werken al jaren samen aan een doel: een gezond, economisch aantrekkelijk en duurzaam veilig deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.