Huishoudelijke Hulp Toelage nu breder in te zetten

De rijksoverheid heeft de huishoudelijke hulp toelage (HHT) in het leven geroepen. Dit is een financiële regeling waar gemeenten en zorgaanbieders gebruik van kunnen maken. De HHT is een middel om werkgelegenheid te behouden op het gebied van huishoudelijke hulp. Dit is nodig, omdat door de huidige veranderingen huishoudelijke hulpen hun baan dreigen te verliezen of al verloren hebben. 

De Huishoudelijke Hulp Toelage kan onder bepaalde voorwaarden worden ingezet voor de hulp bij het huishouden. Deze dienstverlening wordt geleverd door de zorgaanbieders voor de Hulp bij het Huishouden: Curamare, Tzorg en de RST Zorgverleners.

Wie komt voor de HHT in aanmerking?
• Personen van 75 jaar of ouder die geen huishoudelijke ondersteuning via de Wmo (willen) ontvangen;
• Personen met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning die een plusdienst willen afnemen;
• Mantelzorgers (geregistreerd bij de Stichting ZIJN als mantelzorger of als mantelzorger opgenomen in het ondersteuningsplan van een cliënt).

Wat kan met de HHT geleverd worden?
Personen die geen hulp bij het huishouden hebben op grond van de Wmo, kunnen de HHT inzetten voor de gewone huishoudelijke taken. Personen die wel huishoudelijke hulp op basis van de Wmo ontvangen, kunnen een beroep doen op de HHT voor zogenaamde 'plusdiensten'. Plusdiensten zijn diensten die niet onder de reguliere taken van de zorgaanbieder vallen voor het verzorgen van een schoon en leefbaar huis, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse 'grote schoonmaak', het opruimen van de zolder of de kelder en het zemen van de buitenboel.

De HHT voor mantelzorgers kan worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Stel dat u als mantelzorger het huishouden verzorgd bij iemand, dan kunt u de HHT inzetten om u hierbij (tijdelijk) te ondersteunen. Ook kan de HHT worden ingezet als de mantelzorger niet meer aan de eigen huishoudelijke taken toekomt, omdat het verlenen van mantelzorg (te) veel tijd kost.

Welke overige voorwaarden gelden voor de HHT?
U kunt maximaal voor twee uur per week een beroep doen op de HHT. Per uur bent u een eigen bijdrage verschuldigd van € 10,00. Deze eigen bijdrage staat los van de eigen bijdrage die u verschuldigd bent op grond van de Wmo. Deze kosten worden door de zorgaanbieder bij u in rekening gebracht. Hiervoor kan geen bijzondere bijstand worden verstrekt.

Hoe kan de HHT worden aangevraagd?
Om in aanmerking te komen voor de HHT kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier opvragen via het algemene telefoonnummer 14 0187. Op dit formulier geeft u aan voor welke huishoudelijke diensten u de HHT wilt inzetten. U kunt een beroep doen op de HHT voor periodieke ondersteuning (wekelijks of maandelijks), maar ook voor incidentele ondersteuning. De HHT wordt maximaal voor de duur van het lopende kalenderjaar toegekend.

Gemeentelijk budget HHT
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een maximaal budget dat kan worden ingezet per kalenderjaar voor de Huishoudelijke Hulp Toelage. Als dit bedrag is bereikt, kan voor het betreffende kalenderjaar geen HHT meer worden toegekend.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de Huishoudelijke Hulp Toelage dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0187 of een e-mail sturen naar info@goeree-overflakkee.nl.