Ingezonden: weekmarkt blijft in Middelharnis?

Foto

Ingezonden door de Dorpsraad van Sommelsdijk: Met verbazing hebben we kennisgenomen van het bericht dat Burgemeester en Wethouders besloten hebben om de Sommelsdijkse weekmarkt definitief naar Middelharnis te verplaatsen. B. en W. mogen blijkbaar zelf dat besluit nemen, zonder de instemming van de Gemeenteraad.

De Burgemeester en Wethouder Both hebben echter herhaalde malen aangegeven, bijna bezworen dat het een tijdelijke situatie is en dat de markt zodra de coronaproblemen voorbij zijn onmiddellijk weer terugkeert naar Sommelsdijk. Op de dialoogavond van 27 mei 2021 werd dit feit onverwacht ingebracht en dhr. Limbeek van de marktcommissie kreeg spreekrecht om de raadsleden te informeren en de tijdelijke situatie zo gunstig mogelijk voor te stellen. Bij de aankondiging van deze dialoogavond in de twee Eilandelijke kranten was dit onderwerp niet bij de te behandelen stukken geplaatst zodat voorstanders van de markt in Sommelsdijk deze kans niet hebben gehad. Zo zijn de raadsleden éénzijdig ingelicht en dat kan toch niet de bedoeling zijn? Helaas blijkt hieruit weer dat de stelling, dat de politiek niet te vertrouwen is klopt, Het is geen geheim dat de Stichting BIZ al verschillende jaren bezig is om de Sommelsdijkse weekmarkt naar Middelharnis verplaatst te krijgen. De coronacrisis was de ultieme kans om een poging te wagen dit te realiseren. Voor de vorm werden diverse andere locaties gezocht in Sommelsdijk maar uiteraard niet gevonden. Dus kwam de markt precies terecht op de plek waar men deze wilde hebben: Nieuwstraat/Kerkepad. Gelijktijdig werd er door de Afdeling handhaving team Boa's in de omgeving van de St. Joris Doelstraat een enquête gehouden over parkeerplaatsen, afvalcontainers en eventuele overlast van de markt. De geënquêteerden hebben nooit de uitslag meer te horen gekregen, deze was waarschijnlijk niet gunstig om het verplaatsen naar Middelharnis te ondersteunen. Sommelsdijk is dé historische marktplaats van Goeree-Overflakkee en dat gaat al terug tot 1486. De markt in zijn huidige vorm dateert van 1949. De toenmalig nog zelfstandige gemeente Sommelsdijk heeft daar het initiatief voor genomen. Het kan toch niet zijn dat na een paar gemeentelijke samenvoegingen dit Sommelsdijks cultuurhistorisch erfgoed zomaar naar een andere woonkern wordt verplaatst, De markt moet terug naar Sommelsdijk op de unieke sfeervolle locatie waar deze thuishoort. Er zullen voor een verantwoord veilig gebruik best wat aanpassingen moeten worden gedaan maar dat kan zeker als tenminste in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden wordt gedacht. Door bijvoorbeeld de Kaai' erbij te betrekken, daar ligt nog een mooi ongebruikt plein. Ook in andere aangrenzende straten zijn diverse mogelijkheden. Het wordt nu maar klakkeloos aangenomen dat er in Sommelsdijk geen geschikte plek te vinden is voor de markt. De gemeenschap van Sommelsdijk heeft recht op een gedegen onderzoek door een onafhankelijke partij. De Dorpsraad Sommelsdijk wil daar heel graag zijn medewerking aan verlenen. Leden van de Raad verricht uw controlerende taak en zorg dat gedane beloften worden nagekomen. Stem tegen het beschikbaar stellen van een budget voor de kosten die nodig zijn om dit onzalige plan uit te voeren wanneer dit voorstel in de raadsvergadering van 17 juni 2021 wordt behandeld.

Dorpsraad Sommelsdijk

DeltaFiber