Inspraak nieuw bestemmingsplan Sommelsdijk van start

logo gemeente MiddelharnisEen bestemmingsplan en wijzigingen daarin raakt iedereen. Daarom nodigt de gemeente Middelharnis inwoners en belanghebbenden uit om het voorontwerp van het bestemmingsplan van Sommelsdijk te bekijken en eventuele opmerkingen op dit plan in te dienen.

Het voorontwerp vanaf 8 oktober 2012 is gedurende zes weken in te zien op www.middelharnis.nl of op het gemeentehuis. Daarnaast organiseert de Gemeente Middelharnis op 24 oktober 2012 een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis.

De huidige vijf bestemmingsplannen vormen de basis van één nieuw bestemmingsplan voor de kern van Sommelsdijk. In een bestemmingsplan is vastgelegd welke functie de gronden in een bepaald gebied hebben. Ook staan er in het plan regels over het gebruik van de grond en de gebouwen op die grond. Het bestemmingsplan bepaalt mede wat er de komende 10 jaar gebouwd mag worden in de kern van Sommelsdijk. Op enkele locaties in het plangebied zijn nieuwe ontwikkelingslocaties mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht blijft een apart plan en wordt niet gewijzigd.

Informatiebijeenkomst
Tijdens een informatiebijeenkomst op 24 oktober krijgen bezoekers uitleg over het bestemmingsplan voor de kern van Sommelsdijk en de voorgenomen wijzigingen. Ook is er deze avond gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen op het voorontwerp te geven. De informatiebijeenkomst start om 19:30 uur in het gemeentehuis in Middelharnis en is voor iedereen toegankelijk.

Vervolg procedure
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn/haar opmerkingen op het voorontwerp schriftelijk indienen. Op basis van het voorontwerp en de ingebrachte opmerkingen wordt er een ont-werpbestemmingsplan gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gebruikt bij de vaststellingsprocedure. Ook dit plan wordt ter inzage gelegd. Op het ontwerpbestemmingsplan kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk een zienswijze worden ingediend. Na afloop van deze inzagetermijn wordt het bestemmingsplan voor de kern van Sommelsdijk binnen twaalf weken definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2013 zijn.