Lintjesregen 2021 Goeree-Overflakkee

Foto

Op maandag 26 april 2021 regende het weer lintjes. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman verraste zeven inwoners van Goeree-Overflakkee met een telefoontje. Via videobellen deelde zij hen de mooie boodschap mee. Twee inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en vijf inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Evenals in 2020, werden de Koninklijke onderscheidingen tijdens Lintjesregen vanwege corona niet op de gebruikelijke wijze uitgereikt. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nam telefonisch op met de gedecoreerden via videobellen. Zij waren blij verrast met de bijzondere mededeling én dat de burgemeester de versierselen later op de dag bij ze thuis kwam brengen met een oranje boeket en oranje tompouces.

De gedecoreerden van de Lintjesregen 2021 zijn:

Arie Jan Heij uit Oude-Tonge – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1990 is de heer Heij zeer actief in diverse vrijwillige functies. Door het grote aantal en diversiteit van zijn functies, worden deze hieronder puntsgewijs vermeld:

  • lid Raad van Toezicht Calando;
  • visitator Protestantse Kerk cluster Brielle/Schiedam;
  • diaken, ouderling en kerkrentmeester binnen de kerkenraad Hervormde gemeente Oude-Tonge;
  • voorzitter en penningmeester Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie;
  • voorzitter Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg te Sommelsdijk;
  • bestuurslid Stichting Protestants Diakonaal Krediet Nederland;
  • voorzitter Thuisfrontcommissie zendingsechtpaar Visscher (Indonesië);
  • adviseur Kleine Synode Protestantse Kerk in Nederland;
  • voorzitter Identiteitsraad Verzorgingshuis De Goede Ree (huidige Nieuw- Rijssenburgh) te Sommelsdijk; 
  • voorzitter Stichting Het Oude Land te Sommelsdijk; 
  • bestuurslid Stichting Muziekschool Goeree–Overflakkee;
  • lid werkgroep Uzon (humanitaire hulpverlening in Roemenië in kerkelijk verband);
  • penningmeester Watersportvereniging Oude-Tonge;
  • lid bedrijfsbrandweer Rijksgebouwendienst.

Een aantal van vermelde functies is inmiddels beëindigd. Bij de genoemde taken levert de heer Heij een bijdrage door zijn sociale betrokkenheid en financiële deskundigheid.

Rien Bakelaar uit Den Bommel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De 87-jarige heer Bakelaar is sinds 2005 organisator van de herdenkingen Watersnoodramp en Dodenherdenking in Den Bommel. Ook vertelt hij op scholen en andere verenigingen over zijn ervaringen met de Watersnoodramp en Tweede Wereldoorlog. Vanaf 2006 is de heer Bakelaar vrijwilliger bij de Emmaüskerk, waar hij onder andere actief is voor de Sprokkelmarkt en de boekenafdeling. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de oprichting van Stichting WO2GO in 2008, waar hij sindsdien vrijwilliger is. Ook vervult de heer Bakelaar de functie van penningmeester bij de Dorpsraad van Den Bommel sinds 2012. Tevens pakte hij vanaf 2014 de functie van vice-voorzitter op bij de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee. Vóór die tijd was hij, samen met zijn vrouw, jarenlang lid van de ANBO. Hij is actief en betrokken met speciaal aandachtspunt voor dagreizen voor de ouderen. Alle genoemde taken vervult hij tot op de dag van vandaag.

Adri Houweling uit Oude-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van 1986 tot 1991 vervulde de heer Houweling de functie van ouderling bij de Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge. Daarnaast startte hij daar in 1980 als leidinggevende bij de Jongensclub, waar hij inmiddels 40 jaar actief is. Ook vervult de heer Houweling sinds 2004 de functie van voorzitter bij SGP-afdeling Oostflakkee. Daarvóór was hij bestuurslid van voormalige kiesvereniging Oude-Tonge. Als voorzitter is hij afgevaardigde binnen de eilandelijk opererende commissie Publiciteit SGP Goeree-Overflakkee en afgevaardigde bij het structuuroverleg SGP Goeree-Overflakkee en de vier eilandelijke SGP-afdelingen.
Van 2006 tot de gemeentelijke herindeling in 2013 was de heer Houweling raadslid SGP bij de gemeente Oostflakkee. Van 2007 tot 2009 was hij notabel bij de Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge, waar hij nu de functie van kerkvoogd-secretaris bekleedt sinds 2010.

André Kievit uit Nieuwe-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van 1991 tot 1996 was de heer Kievit voorzitter van B.C. Racket Team Nieuwe-Tonge. Aansluitend vervult hij bij deze badmintonvereniging sinds 1996 tot op heden de functie van penningmeester. Daarnaast was hij vanaf 1996 een periode van negentien jaar betrokken vrijwilliger bij EHBO Nieuwe-Tonge en sinds 2015 is hij vrijwilliger bij EHBO Middelharnis.  Tevens verricht de heer Kievit sinds 2013 de taak van penningmeester bij Veteranen Goeree-Overflakkee.

Wim van Moort uit Nieuwe-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1995 is de heer Van Moort vrijwilliger bij voetbalvereniging NTVV in Nieuwe-Tonge, waar hij op velerlei gebied ondersteuning biedt aan de selectie-elftallen. Daarnaast is hij actief voor de jeugdleden en vervoert hij ouderen die wedstrijden willen bezoeken. Ook is hij vanaf 2010 betrokken bij de activiteitencommissie en zorgt hij voor muzikaal entertainment. Bovendien zet hij zich sinds 2010 in als mantelzorger.

Cees Noteboom uit Nieuwe-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Noteboom is vanaf 1985 in meerdere functies betrokken bij voetbalvereniging NTVV in Nieuwe-Tonge, als bestuurslid, leider van elftallen, diverse commissies en vrijwilligersfuncties. Ook was hij van 1999 tot 2019 bestuurslid en voorzitter bij Stichting Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge. Daarnaast is de heer Noteboom zestien jaar actief bij de organisatie van grote familiebijeenkomsten. En na twee jaar bestuurslid te zijn geweest bij Oranjevereniging Nieuwe-Tonge, is hij hier jaarlijks nog actief bij diverse activiteiten.

Erik Zindel uit Middelharnis – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1984 is de heer Zindel betrokken bij Dordt in Stoom, een internationaal event in Dordrecht, waar hij sinds 1990 de functie van secretaris bekleedt. Bij Stichting Sinterklaashuis in Dordrecht is hij vanaf 2002 bestuurslid. Daarnaast was hij in 2013 adviseur bij de oprichting van Stichting TOP Routenetwerken en vervult hij sinds 2019 de functie van voorzitter. Van 1982 tot 2020 was de heer Zindel algemeen directeur bij Stichting VVV Zuid-Holland Zuid, waarin hij groot ambassadeur bleek voor Dordrecht, de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Hij was nauw betrokken bij de Waterdriehoek Dordrecht/Kinderdijk/Biesbosch, met regionale, provinciale en nationale erkenning. Door zijn regionaal bestuurlijke samenwerking betekende hij veel voor het toeristisch beleid. Omdat zijn verdiensten betrekking hebben op activiteiten in zijn voormalige werk- en woonomgeving, kreeg de heer Zindel de onderscheiding uitgereikt door de burgemeester van Dordrecht.

In de persoonlijke gesprekken met de gedecoreerden gaf burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aan dat het gemeentebestuur veel waardering heeft voor zoveel vrijwillige inzet door de inwoners.

Op de fotocollage ziet u, met de klok mee:
Wim van Moort (midden bovenaan)
Adri Houweling
Rien Bakelaar
Cees Noteboom
André Kievit
Erik Zindel
Arie Jan Heij
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbeldam (midden)