Oostflakkee maakt plannen voor ontwikkeling Ooltgensplaat

Op 13 november 2008 nam de gemeenteraad van Oostflakkee een motie aan waarin aangegeven werd dat de historische kern van Ooltgensplaat en het al bestaande 'Centrumplan' in een samenhangend plan moest worden ontwikkeld. Aanleiding voor de motie was de discussie rondom het voormalig raadhuis aan de Voorstraat in Ooltgensplaat.

De plannen die tot stand gebracht moeten worden, komen voort uit in drie ontwikkelingen. Zo is er in de vastgestelde Toekomstvisie 2030 beschreven dat er aandacht moet worden besteed aan het feit dat een deel van Ooltgensplaat in de laatste jaren is verpauperd. Verder speelt mee dat er plannen zijn gemaakt voor de nieuwbouw van basisschool 'De Regenboog' en daarin zijn ook het verenigingsgebouw 't Centrum en de gymzaal meegenomen. Tot nu toe hebben de plannen hiervoor nog geen positief resultaat gebracht. Als derde punt speelt de discussie rondom het voormalige raadhuis in Ooltgensplaat.

Startbijeenkomst
De motie die is aangenomen heeft geleid tot een versmelting van deze ontwikkelingen in het zogeheten 'Ontwikkelingsplan Ooltgensplaat'. In een startbijeenkomst op woensdag 11 maart 2009 werd duidelijk dat het een omvangrijk project is. Als onderdelen van het project worden onder meer genoemd het havengebied, het voormalig raadhuis, het bedrijventerrein en 'De Regenboog'.

Begeleiding
De gemeente wordt bijgestaan door een extern projectleider, die veel ervaring heeft opgedaan bij de overheid, zowel gemeentelijk als provinciaal. Zijn werkgebied behelsde hierin voornamelijk de harde sector, met in de laatste jaren locatie-ontwikkeling als voornaamste taak. Er wordt een projectorganisatie ingesteld, bestaande uit een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen. 

Daarnaast hebben drie studenten van de HAS in Den Bosch een deel van de plannen als afstudeerproject gekozen. Zij ondersteunen de gemeente bij drie deelprojecten.

Vervolg
Binnen een aantal weken wordt een Plan van Aanpak voor het project opgesteld, dat zal worden vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin wordt tevens aangegeven op welke wijze de bevolking en het maatschappelijk middenveld bij de ontwikkeling van de plannen kan worden betrokken. Ook in de gesprekken die in het kader van de Toekomstvisie zijn gevoerd met diverse belangrijke spelers zijn volop ideeën naar voren gebracht. Daarnaast hebben inwoners een aantal onderwerpen ingebracht tijdens de burgeravond in deze kern. Al deze ideeën vormen een basis voor de verdere gesprekken.