Provincie ziet af van aanleg natte natuur

Het CDA Zuid-Holland is verheugd over het besluit van staatssecretaris Bleker om af te zien van de aanleg van nieuwe natte natuur. Volgens CDA fractievoorzitter Hans Démoed biedt dit besluit uitstekende mogelijkheden om in gebieden als de polder Zuidoord en de Leenheerenpolder agrarisch natuurbeheer echt handen en voeten te geven. Met dit besluit wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de inwoners van deze gebieden.

Al geruime tijd pleit de CDA Statenfractie voor agrarisch natuurbeheer in plaats van grootschalige koop, onteigening en ontpoldering van waardevolle landbouwgronden. Zulke projecten zijn duur, verlopen over het algemeen moeizaam en stuiten op veel weerstand. Tijdens werkbezoeken van de CDA Statenfractie kwam telkens weer naar voren dat de inwoners niet zozeer tegen de aanleg zijn van nieuwe natuur, maar vooral bezwaren hebben tegen het onder water zetten van kostbare landbouwgrond.

CDA fractievoorzitter Hans Démoed spreekt daarom van een belangrijke omslag: "Het is niet zo dat met dit besluit de aanleg van nieuwe natuur geheel van de baan is. Ik zou eerder zeggen dat de aanpak vanuit de overheid nu een duidelijke koerswijziging ondergaat. Er moet goed worden nagedacht over de inrichting van deze gebieden, maar binnen de reële mogelijkheden en, dat blijf ik zeggen, in goed overleg met de agrarische ondernemers om wie het gaat. Deze mensen hebben vaak uitstekende ideeën. Samen kunnen we prima bewerkstelligen dat er in Zuid-Holland meer ruimte komt voor natuur en recreatie, zonder dat je hiervoor kostbare landbouwgebieden onder water hoeft te zetten. Bij de behandeling van het inpassingsplan over de polder Zuidoord het afgelopen najaar heeft CDA woordvoerder Theo Edel hier ook herhaaldelijk op gewezen en het is goed dat nu voor deze koers wordt gekozen."