Raad Oostflakkee maakt woningbouw Achthuizen mogelijk

logo gemeente OostflakkeeDe gemeenteraad van Oostflakkee heeft op donderdag 5 juli jongstleden het bestemmingsplan Achthuizen-Langstraat-Zuidzijde vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor woningbouw in Achthuizen.

Voortraject
Al sinds 2005 ligt er een verzoek van Kroon Projectontwikkeling en de Woningbouwvereniging Den Bommel (nu Fides Wonen) om in Achthuizen een aantal woningen plus een woon-zorgcomplex te mogen bouwen. In 2007 werd hiervoor door Kroon Projectontwikkeling in samenspraak met de gemeente een Masterplan opgesteld wat door de gemeenteraad is geaccordeerd. Vervolgens heeft het tot medio 2010 geduurd voordat de benodigde verruiming van de bebouwingscontour door de Provincie een feit was.

Vanaf dat moment hebben de verschillende partijen intensief overlegd om tot concrete planontwikkeling te komen. In dit overlegtraject heeft het college van burgemeesters en wethouders actief ingezet op het realiseren van een (calamiteiten)ontsluiting voor de Kerkwijk van Achthuizen en woningbouwontwikkeling in de kern Achthuizen.

Plan Achthuizen
Sinds de kredietcrisis is het aantal woningverkopen in Nederland flink gedaald. Gezien deze huidige ontwikkelingen op de woningmarkt, is het niet realistisch om op korte termijn woningbouw in Achthuizen te realiseren. Het vastgestelde bestemmingsplan biedt echter mogelijkheden om op een later tijdstip, als de woningmarkt weer aantrekt, alsnog op een aantal locaties woningbouw te kunnen realiseren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ervoor gekozen om toch een deel van het Masterplan voort te willen zetten in het Plan Achthuizen. Dit plan omvat het aanleggen van een ontsluitingsweg voor het bestemde woon-zorgcomplex, met aansluitend een calamiteitenontsluitingsweg voor de Kerkwijk, en een kavel grond beschikbaar te stellen voor de realisatie van een woon-zorgcomplex. De realisatie van een woon-zorgcomplex sluit aan bij het regionale beleid en dat van de gemeente Oostflakkee, om te voorzien in woningbouw voor ouderen en om in iedere kern een woon-zorgcomplex te faciliteren.
Voor het Plan Achthuizen heeft de gemeenteraad op 14 juni jongstleden krediet beschikbaar gesteld.

Vervolg
Om het kavel grond beschikbaar te stellen voor het woon-zorgcomplex, moet de gemeente het huidige recreatieveld verleggen. Dit recreatieveld wordt dan zo ingericht dat het in de wintermaanden als ijsbaan kan worden gebruikt. Ook de huidige volkstuintjes zullen hierdoor verplaatsen. Met de volkstuinvereniging is overeenstemming bereikt over de verhuizing van de tuintjes naar een tijdelijk perceel voor vijf jaar. Dit perceel sluit direct aan op het Plan Achthuizen.

De voorbereidingen voor de aanleg van de weg en verplaatsing van het recreatieveld zijn in volle gang. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken gebruikers in het plangebied. Het streven is om vanaf 1 oktober aanstaande de werkzaamheden uit te gaan voeren.

Verder voert de gemeente momenteel gesprekken met Fides Wonen over de realisatie van het woon-zorgcomplex. De gemeente vertrouwt erop dat Fides Wonen de plannen van haar voorganger (woningbouwvereniging Den Bommel) in Achthuizen verder vorm zal gaan geven.