Serie: Wel en wee op Goeree-Overflakkee - Landbouw

Foto

Door Nick Ehbel - ‘Landbouwactiviteiten hebben milieubelastende effecten,' werd in een van de vorige afleveringen vermeld. Aan de andere kant heeft de landbouw ook positieve invloeden. Dat is het geval bij de waardering van het landschap en het landschapbeheer. Het uiterlijk van het landschap op Goeree-Overflakkee wordt duidelijk bepaald door het agrarische grondgebruik. Dit heeft ook grote cultuurhistorische waarde voor het Nederlandse platteland.

Toename oppervlak cultuurgrond en afname aantal landbouwbedrijven
‘Nederland beschikt over ruim twee miljoen hectare vruchtbare en goed bewerkbare landbouwgronden.' Daarvan zal naar verwachting over twintig jaar nog steeds meer dan negentig procent voor de landbouw beschikbaar zijn (SER, 2005). Het belang van de landbouw voor het Nederlandse landschap zal dus ook in de toekomst groot zijn.

Zoals overal op het platteland is ook op Goeree-Overflakkee de landbouw een bepalende factor in het landschap. Op ons eiland bestaat de landbouw vooral uit akkerbouw. Daarnaast zijn er tuinbouw en grasveehouderij, die steeds meer uitbreiden. Er moet wel onderscheid gemaakt worden in de groei van de oppervlakte aan cultuurgrond en het afnemen van het aantal landbouwbedrijven.

In Nederland daalt het aantal landbouwbedrijven gestaag. Dat is ook op ons eiland gaande. ‘In 1990 waren er nog 730 bedrijven op het eiland. In 2005 was dit aantal gezakt tot 423. In tegenstelling tot de landelijke dalende trend is het areaal cultuurgebied op het eiland licht toegenomen sinds 1990.'

Weer groot verschil tussen de Kop van Goeree en Overflakkee
In Nederland is het grondgebruik door de landbouw bijna 70%. Wat dat betreft geeft ons eiland een interessant beeld, want weer zijn er opvallende verschillen tussen de Kop van Goeree en Overflakkee. De landbouw neemt op Overflakkee meer dan 80% van de totale oppervlakte in gebruik. Op de Kop van Goeree is dat slechts 50%. In dit laatste gebied vormt het areaal bos en natuur 36% van het totale oppervlak. Het gevolg is een gevarieerd landschap, dat door bewoners en toeristen zeer wordt gewaardeerd.

Bron: ‘Kiezen of delen'. Tekst en foto: Nick Ehbel, eerder verschenen in 'Groot Goeree-Overflakkee'.