Werkzaamheden in Achthuizen gestart

logo gemeente OostflakkeeMaandag 22 oktober 2012 zijn de werkzaamheden aan de nieuwe ontsluitingsweg gestart evenals het verplaatsen van het recreatieveld/ijsbaan in Achthuizen. De werkzaamheden vallen binnen het bestemmingsplan Achthuizen-Langstraat-Zuidzijde dat de gemeenteraad op 5 juli 2012 heeft vastgesteld.

Voortraject
Al sinds 2005 ligt er een verzoek van Kroon Projectontwikkeling en de Woningbouwvereniging Fides Wonen om in Achthuizen een aantal woningen plus een woon-zorgcomplex te mogen bouwen. Het heeft tot medio 2010 geduurd voordat de benodigde verruiming van de bebouwingscontour door de Provincie een feit was. Vanaf dat moment hebben de verschillende partijen intensief overlegd om tot concrete planontwikkeling te komen. In dit overlegtraject heeft het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Oostflakkee actief ingezet op het realiseren van een (calamiteiten)ontsluiting voor de Kerkwijk van Achthuizen en woningbouwontwikkeling in de kern Achthuizen.

Sinds de kredietcrisis is de woningbouw gestagneerd. Het in juli vastgestelde bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om op een later tijdstip, als de woningmarkt weer aantrekt, binnen het Plan Achthuizen woningbouw te realiseren. Echter voor het gewenste woon-zorgcomplex is in het vastgestelde bestemmingsplan een directe bestemming opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders acht het in het belang van de leefbaarheid in de kern Achthuizen om op dit moment een deel van het Masterplan voort te zetten. Dit deelplan omvat het aanleggen van een ontsluitingsweg voor het bestemde woon-zorgcomplex, met aansluitend een calamiteitenontsluitingsweg voor de Kerkwijk. Daarbij zal het huidige recreatieveld/ijsbaan worden verplaatst binnen het plangebied.

Start werkzaamheden
De afgelopen periode hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden om tot realisatie van het Plan Achthuizen te kunnen overgaan. Met de volkstuinvereniging werd een overeenstemming bereikt over verplaatsing naar een kavel grond direct aansluitend op het Plan Achthuizen. De tuintjes zijn grotendeels opgeruimd en verhuisd. Daarmee heeft de volkstuinvereniging plaats gemaakt voor het nieuwe aan te leggen recreatieveld/ijsbaan.

De werkzaamheden aan de ontsluitingsweg en de verplaatsing van het recreatieveld/ijsbaan zijn op maandag 22 oktober 2012 gestart. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind van dit jaar afgerond zijn. Uiteraard wordt er getracht de overlast voor de inwoners te beperken. Met de aannemer zijn hierover afspraken gemaakt.

De gemeente is op dit moment actief in gesprek is met belangstellende woningcorporaties om ook het woon-zorgcomplex op een zo kort mogelijke termijn tot uitvoering te brengen.