Windgroep: nieuwe windturbines ver van woonkernen

Foto

De Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee heeft in de raadsvergadering van 28 november 2013 gepleit om de locaties voor de nieuwe windturbines verder van woonkernen vandaan te houden. Met het voorstel dat gemeente en provincie doen in de concept-Structuurvisie wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor geluid. Maar juist omdat er op Goeree-Overflakkee meerdere geschikte locaties zijn, kan voor een grotere afstand tot woonkernen worden gekozen dan wat wettelijk verplicht is.

De Windgroep vindt dat van die mogelijkheid gebruik gemaakt moet worden, dit ter bescherming van woonkernen en bewoners.

De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland hebben een concept-Structuurvisie opgesteld met daarin een voorstel voor plaatsingsgebieden voor windturbines. De overheden verwachten dat hiermee maximaal 260 MW (MegaWatt) aan opgesteld vermogen te realiseren is, zoals door hen is overeengekomen in het bestuursakkoord en ook is afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst met de Windgroep.

Bij de opstelling van de Structuurvisie is gebruikgemaakt van de planMER die onlangs is uitgevoerd. De plaatsingsgebieden zijn tot op 450 m vanaf de woonkernen ingetekend. Daarmee wordt ruimte geboden aan de ontwikkelaars van de windparken om tot op deze afstand windturbines te bouwen. Wettelijk gezien is dit toegestaan, en er zijn verschillende plekken in Nederland waar dat ook gebeurt omdat er geen andere keuze is. Maar juist op Goeree-Overflakkee, waar een groot gebied is onderzocht op geschiktheid, is duidelijk dat er wél alternatieven zijn.

In het proces van de planMER is een aantal locaties afgevallen waar weinig mensen wonen. In de concept-Structuurvisie kiezen gemeente en provincie ervoor om het aantal plaatsingsgebieden te beperken. De Windgroep vindt echter dat de afstand tot de woonkernen zwaarder moet wegen dan het beperken van het aantal gebieden. Door toevoeging van één of meerdere locaties in de Structuurvisie, kunnen de gemeente en de provincie de afstand tot woonkernen verruimen en toch de beoogde doelstelling in MegaWatt behalen.